Found: 111  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผล และเสริมพลังโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเครือข่ายวิจั...
ชื่อผู้แต่งสุรัชนี เคนสุโพธิ์
พิมพลักษณ์อุดรธานี : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2559
เลขเรียกผว วจ 658.404 ส856ก มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผล และเสริมหนุนโครงการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเครือข่ายวิจั...
พิมพลักษณ์อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2558
เลขเรียกผว วจ 658.404 ก452 มร.อด.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผลและการสังเคราะห์ความรู้ : บทเรียนการพัฒนานักจัดการความรู้ท้องถิ่น :โครงการเสริมสร...
ชื่อผู้แต่งเนาวรัตน์ พลายน้อย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกHN700.592.C6 น836
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ 255...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียกHN700.559 ก452 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผลโครงการทักษิณถิ่นทอง : รายงาน / มารุต ดำชะอม...[และคณะ]
พิมพลักษณ์ปัตตานี : ภาควิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2546
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ร642 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนจากเงินรายได้ส่วนเกินของการออกสลากเลขท้าย 3 ตัวและ 2 ตัว ...
ชื่อผู้แต่งศิรินันท์ กิตติสุขสถิต.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกHB 886 ศ37 2548
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามประเมินผลโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ : รายงานการศึกษา / นุชนาถ ศรีเผด็จ ... [...
ชื่อผู้แต่งนุชนาถ ศรีเผด็จ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์, 2548
เลขเรียกHV9800.55 น723 2548,365.6 น725ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมยุทธศาสตร์การพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นข้าราชการที่มีประสิทธิภาพ ขอ...
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ สุมนะกุล, 2499-
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกวจ 350.15 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลและการวิจัยเพื่อการแนะแนว / เรียบเรียงโดย สงวน สุทธิเลิศอรุณ.
ชื่อผู้แต่งสงวน สุทธิเลิศอรุณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, 2530.
เลขเรียกLB1027.5 ส26,371.4072 ส12ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามผลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2520-2524 / วรากร วราอ...
ชื่อผู้แต่งวรากร วราอัศวปติ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โครงการศูนย์อาหารและโภชนาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 2526.
เลขเรียกQU145 ว296ก 2526,วจ 371.716 ว46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผลสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนำร่อง [text] / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2555
เลขเรียกวจ 658.404 ก552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผลโครงการ : แนวคิดสู่การปฏิบัติ / สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557.
เลขเรียกHD69.P75 ส7ก 2557,658.404 ส873ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผลโครงการบ่มเพาะเกษตรกรอนาคตในเขตปฏิรูปที่ดิน/ โดย ชนินทร จารุจันทร์, เกียรติยศ ...
ชื่อผู้แต่งชนินทร จารุจันทร์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักวิชาการและแผนงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2553.
เลขเรียกS535.T5 ช154,333.335 ช154ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545-
เลขเรียก001.44 กส452
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา