Found: 101  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปีของโครงการพระไตรปิฎกฉบับคอมพิวเตอร์ / สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
เลขเรียก005.369 ส35
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปีกรมปศุสัตว์ : เนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 50 ปี 5 พฤษภาคม 2535 / กรมปศุสัตว์ กระทรวงเก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : (ม.ป.พ.), 2535.
เลขเรียกS293 ก782ห 2535,636 ป497ร 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยคำ อำเภอเ...
ชื่อผู้แต่งสมพร กันธิยะวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554.
เลขเรียก639.21 ส265ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราช...
ชื่อผู้แต่งสมชาติ ธรรมขันทา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550.
เลขเรียก333.95 ส241ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคู่มือการทำการเกษตรแบบผสมผสานตามโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...
ชื่อผู้แต่งปรียาพัตร ทองสุก
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกวจ 333.72 ป47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคู่มือเกษตรกรรมแบบผสมผสานตามโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่าตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าส...
ชื่อผู้แต่งฐาปนี ศรีจำนง
พิมพลักษณ์2559.
เลขเรียกวจ 333.72 ฐ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนาในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ จังหวัดพัทลุ...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ ฟองแก้ว
พิมพลักษณ์2547
เลขเรียก636.01 อ15ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำร...
ชื่อผู้แต่งวัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนและรายได้ในการดำเนินงาน ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ...
ชื่อผู้แต่งหิรัญญา ลีหะไพบูลย์
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินและศักยภาพของพื้นที่มีเหมาะสมต่อการพัฒนา ในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระ...
ชื่อผู้แต่งทรงวุฒิ เชื้ออินต๊ะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2549.
เลขเรียก333.73 ท147ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราช...
ชื่อผู้แต่งสิริยา หนูแดง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553.
เลขเรียก384.51 ส732ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการพัฒนาการเกษตรและโภชนาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชดำร...
ชื่อผู้แต่งสุนทร สิริภักดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : โครงการศึกษาค้นควัาด้วยตนเองปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการฟื้นตัวของป่ากับธาตุอาหารในดินของไร่หมุนเวียนชนเผ่าลัวะอายุ 1-7 ปี ในโครงการสถ...
ชื่อผู้แต่งรุ่ง หิรัญวงษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550.
เลขเรียก631.4 ร621ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสุขของพ่อ / เรียบเรียงโดย มีบุญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2550.
เลขเรียกDS 586 ม598ค 2550,923.1593 ค 444 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา