Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ในสหัสวรรษใหม่ : ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการปศุสัตว์ ประจำปี ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการปศุสัตว์เรื่อง กรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ในสหัสวรรษใหม่ (ครั้งที่ 17 : 2543 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง : 2544
เลขเรียกSF84.27 ก44 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาเรื่อง งานวิจัย วช. โอกาสการพัฒนาศักยภาพโคนมของประเทศ / จัดโดย ภารกิจโครงการและประสานงานวิ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง งานวิจัย วช. โอกาสการพัฒนาศักยภาพโคนมของประเทศ (2552 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2552.
เลขเรียกSF208 ก525 2552,636.234 ค123ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทวิเคราะห์อุตสาหกรรมโคนมไทย : กับการแข่งขันในอนาคต และการการปรับตัวของเกษตรกร / [สุณีรัตน์ เอี่ยม...
ชื่อผู้แต่งสุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
เลขเรียกSF223 ส764
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลบทคัดย่อการประชุมวิชาการเรื่องวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคตโคนมไทยและการประชุมทางวิชาการโคนมและผลิตภ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ตีรณสาร, 2542.
เลขเรียกSF208 ป349 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลเรื่อง--ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552 / โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาว...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 10 : 2552 : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสัตวแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
เลขเรียกSF605 ก482 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลเรื่อง--ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551 / โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 9 : 2551 : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสัตวแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
เลขเรียกSF605 ก482 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลเรื่องการประชุมวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2543 เรื่องกรมปศุสัตว์กับการพัฒนาวิชาการปศุ...
ชื่อผู้แต่งอังคณา รักตระกูลธรรม
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองฝึกอบรม กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2544.
เลขเรียกSF5 ก475 2543,636 อ488ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประมวลเรื่องการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 "อาเซียนกับโอกาสธุรกิจปศุสัต...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. (ครั้งที่ 11 : 2553 : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะสัตวแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
เลขเรียกSF605 ก482 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลงานวิจัยโคนม สกว.-ศช. = TRF-BIOTEC diary cattle research outputs / บรรณาธิการ จันทร์จรัส เรี่ยวเ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคตโคนมไทยและโคนมและผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 3 : 2542 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกSF196.T5 ก482 2542,636.2 ผ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 14 : สาขาสัตวศาสตร์และการประมง / ส...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
พิมพลักษณ์ลำปาง : สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง, 2540.
เลขเรียก590 ท592พ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สายเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 : สาขาสัตวศาสตร์ ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
พิมพลักษณ์ลำปาง : สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง, 2536.
เลขเรียก590 ท592ร 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความต้องการบุคลากร และการฝึกอบรมด้านการพัฒนาโคนม 5-7 กันยายน 2532...
ชื่อผู้แต่งกรมปศุสัตว์.
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ) : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2532.
เลขเรียก636.2142 ป497ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของประเทศ : 23-24 เมษายน 2530 ณ สถ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการส่งเสริมโคนมของประเทศ (2530: เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์(กรุงเทพฯ : กรมปศุสัตว์), (2530).
เลขเรียก636.2142 ก782ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาวิชาการเรื่องแนวทางการพัฒนางานวิจัยโคนมในภาคเหนือ วันที่ 18-19 เมษายน 2540 ณ โรงแรมเช...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาแนวทางพัฒนางานวิจัยโคนมในภาคเหนือ (2540 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, [254-]
เลขเรียกSF208 ก525น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานภาพงานวิจัยโคนมในประเทศไทย (2526-2542) / จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, เปล่งศรี อิงคนินันท์ บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการวิจัยและพัฒนาเพื่ออนาคตโคนมไทยโคนมและผลิตภัณฑ์ (ครั้งที่ 3 : 2542 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542.
เลขเรียกSF196.T5 ก482ส 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา