Found: 474  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผีตาโขน" การออกแบบประติมากรรม ตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย = ...
ชื่อผู้แต่งขวัญชนก การถาง.
พิมพลักษณ์2560.
เลขเรียก915.9349 ข261ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร / พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร, 2562
เลขเรียกDS567 ห36 2562,701.9593 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 หัวโขน โครงการภูมิปัญญาไทยในหัวโขน [text] / ไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล ; ศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยในราม...
ชื่อผู้แต่งไตรรัตน์ พิพัฒโภคผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สหมินตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง, 2558.
เลขเรียกPN1978.T5 ห159 2558,อ 792.026 ต963ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง30 ปีโรงละครแห่งชาติ [videorecording] ; ภาษาท่าทางโขน ท่าเล้าโลมของตัวยักษ์กับตัวนาง ; อุทยานประวัติ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2539.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPhi Ta Khon : enjoyable Boon Luang Day / Dan Sai researchers.
ชื่อผู้แต่งDan sai researchers.
พิมพลักษณ์Bangkok : Workprint, 2007.
เลขเรียกGT4878.L6 D35 2007,390 น367ผ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องTraditional khon mask performance as intangible cultural heritage (2006-2014) : cases of Department ...
ชื่อผู้แต่งLi, Yantong Author.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการรบของพญาวานรในการแสดงโขน / ไพโรจน์ ทองคำสุก
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ ทองคำสุก
พิมพลักษณ์2538
เลขเรียก792.5 พ97ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการรบของพญาวานรในการแสดงโขน / ไพโรจน์ ทองคำสุก = Khon monkey war dance / Pairoj Thongkumsuk.
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ ทองคำสุก
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกPN2894.5 .พ94
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการรำและกลวิธีการแสดงบททศกัณฐ์ในการแสดงโขน ตอน นางลอย ของครูจตุพร รัตนวราหะ / พหลยุทธ กนิษฐบุ...
ชื่อผู้แต่งพหลยุทธ กนิษฐบุตร
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์ของการออกแบบฉากการแสดงโขน: กรณีศึกษาโขนตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร...
ชื่อผู้แต่งจารุนี อารีรุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์ของการออกแบบฉากการแสดงโขน: กรณีศึกษาโขนตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พร...
ชื่อผู้แต่งจารุณี อารีรุ่งเรือง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
เลขเรียกวน 792.5 จ172ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนเล่นโขนจากบทโขนสมัยรัตนโกสินทร์ / ผู้เขียน จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2554.
เลขเรียกGV1703.ท9 จ62,793.32 จ232ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนเล่นโขนจากบทโขนสมัยรัตนโกสินทร์ / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลวิธีการขับร้องประกอบการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย บททศกัณฑ์ กรณีศึกาครูทัศนีย์ ขุนทอง / ม...
ชื่อผู้แต่งมนตรี สุขกลัด
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา