Found: 392  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สุนัข" สัตว์จากแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย / โดย จารุวรรณ อินทร์เลี้ยง.
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ อินทร์เลี้ยง.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ศรี) ทวารวดี : ประวัติศาสตร์ยุคต้นของสยามประเทศ / ธิดา สาระยา.
ชื่อผู้แต่งธิดา สาระยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2532.
เลขเรียกDS576.2 .ธ65,959.3021 ธ581ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษอิโคโมสไทย : การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเส้นทางสู่กฎบัตรประเทศไทย : การสัมมนาวิชาการ = Proceedin...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการเรื่อง 2 ทศวรรษอิโคโมสไทย : การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม เส้นทางสู่กฎบัตรประเทศไทยและการประชุมอิโคโมสไทยประจำปี (2548 : โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิโคโมสไทย, 2549
เลขเรียกNA9053.C6 ก64 2549,720.288 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 อุทยานประวัติศาสตร์ / จัดทำโดย ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมศิลปากร.
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร. สำนักงานเลขานุการกรม. ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2531.
เลขเรียกDS567 .ศ683,913.593 ก831
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 เส้นทางมรดกทางวัฒนธรรม / [เมธินี จิระวัฒนา, จิราพร กิ่งทัพหลวง].
ชื่อผู้แต่งเมธินี จิระวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2552.
เลขเรียกDS567 .ก75 2552,930.109593 ก17ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLate pleistocene mammal teeth from the Tham Lod rockshelter, Amphoe Pang Mapha, Changwat Mae Hong So...
ชื่อผู้แต่งSuwangpong Wattanapituksakul.
พิมพลักษณ์2006.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดอายุและจัดลำดับชั้นวัฒนธรรมของแหล่งโบราณคดีดงแม่นางเมือง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ : ...
ชื่อผู้แต่งศิวพร ธีรสรเดช.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดอายุแหล่งศิลปกรรมบนผนังหินสมัยโบราณในภาคใต้ของประเทศไทย = The dating of ancient rock arts i...
ชื่อผู้แต่งอัตถสิทธิ์ สุขขำ.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดอายุแหล่งเตาถลุงเหล็กด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน (Thermoluminescence Dating) : กรณีศึกษาแหล่งเ...
ชื่อผู้แต่งจิตประสงค์ ลาภจิตร.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งอารยธรรมบ้าน...
ชื่อผู้แต่งทวี วัชระเกียรติศักดิ์
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2552
เลขเรียก306.09593 ท17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขุดค้นที่เนินอุโลกและโนนเมืองเก่า / แคเธอริน โดเมทท์ ... [และคนอื่นๆ] ; แปลและเรียบเรียงโดย รัชน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2552.
เลขเรียกDS567 ก442,930.593 ก64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขุดค้นที่เนินอุโลกและโนนเมืองเก่า = The origins of the Civilization of Angkor / แคเธอริน โดเมทท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2552.
เลขเรียก930.10283 ก 506 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขุดค้นแหล่งโบราณคดียุคโลหะตอนปลายในจังหวัดนครราชสีมา : รายงานการวิจัย / โดย ปรีชา กาญจนาคม
ชื่อผู้แต่งปรีชา กาญจนาคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.
เลขเรียกCC97.T5 ป467 2539,913.593 ป467ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม ณ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี / ...
ชื่อผู้แต่งศุภากร จินดาหลวง.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2552.
เลขเรียกDS589.อ811 ศ663ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา