Found: 220  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546.
เลขเรียกLB1060 ป63,339.911 น211
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชน / กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560
เลขเรียก306.4 ห516ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง77 ศิลปิน ฉลอง 7 ปี หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พัลลิชิ่ง, [255-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง8 ทศวรรษฉัตรแก้วของแผ่นดิน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550.
เลขเรียกDS586.8 ส624,อ 923.1593 ภ74ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2550.
เลขเรียก507 ป818
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง81 แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550?].
เลขเรียกQ179.94 ก46,สร 600 ว73ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ / โดย สุมน อมรวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสุมน อมรวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544.
เลขเรียก370.152 ส465ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในท้องถิ่นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูในสถานศึกษาขั้นพื้...
ชื่อผู้แต่งอุไร ใสโสก.
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียก371.3 อ857ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้กับคลังความรู้ = Knowledge management and knowledge center / น้ำทิพย์ วิภาวิน.
ชื่อผู้แต่งน้ำทิพย์ วิภาวิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอสอาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2547.
เลขเรียกHD30.2 .น64 2547,658.4038 น214ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ = Classroom and learning resource management / ปริยาภรณ์ ตั้งคุ...
ชื่อผู้แต่งปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีน เซอร์วิส ซัพพลาย, 2557
เลขเรียกLB3031 ป46 2557,371.1024 ป461ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ = ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ [text] Classroom and learning resour...
ชื่อผู้แต่งปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีน เซอร์วิส ซัพพลาย, 2558.
เลขเรียกLB3013 ป474 2558,371.102 ป461ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ = Classroom And Learning Resource Management / ปริยาภรณ์ ตั้งคุณา...
ชื่อผู้แต่งปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มีน เซอร์วิส ซัีพพลาย, 2556
เลขเรียก371.25 ป461ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : พิพิธภัณฑ์ : รายงานการวิจัย / โดย สุมาลี สังข์ศรี....
ชื่อผู้แต่งสุมาลี สังข์ศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548.
เลขเรียกAM79.T5 ร451,374 ส842ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : สวนสาธารณะ : รายงานการวิจัย / [อาชัญญา รัตนอุบล .....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548.
เลขเรียกSB481.A4 ร451,374 ก446
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : ห้องสมุดประชาชน : รายงานการวิจัย / [อาชัญญา รัตนอุ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548.
เลขเรียกZ675.P9 ร451,374 กจ446
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา