Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ่ลุ่มน้ำท่าจีน / สำนักงานคณะกรรมการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, 2545.
เลขเรียกHD1698.T5C4 ก474 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำของประชาชน : กรณีศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระ...
ชื่อผู้แต่งโสภิดา สุรินทะ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553.
เลขเรียกTC513.ท9 ส94
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารงานประชาสัมพันธ์กองงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ / กนกรัตน์ พรป...
ชื่อผู้แต่งกนกรัตน์ พรประเสริฐ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : งานประชาสัมพันธ์ กองงานวิทยาเขต สำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกLG395.ท9ศ6 ก324
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทวิเคราะห์การปฏิบัติงานการออกฝึกภาคสนามครั้งที่ 2 การวิเคราะห์ระบบสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเขตพื้นที่...
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552, [2009]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเรียนชุมชนคนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง / [บรรณาธิการ อนุชาติ พวงสำลี, ธีรนงค์ สกลุศรี]
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สำนักงานประสานงานกลาง เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
เลขเรียกHN700.592.C6 บ128
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปริมาณการใช้น้ำกินน้ำใช้ในครัวเรือนชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัย / โดย สุบรรณ์ พันธ์...
ชื่อผู้แต่งสุบรรณ์ พันธ์วิศวาส
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531.
เลขเรียก333.912 ส823ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลองสู่สังคมภูมิปัญญา : สัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กล...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล (ครั้งที่ 2 : 2547 : มหาวิทยาลัยมหิดล)
พิมพลักษณ์นครปฐม : เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.
เลขเรียกHN700.592.C6 ก525ทจ 2547,309.263 พ47พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลองสู่สังคมภูมิปัญญา : สัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กล...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล (ครั้งที่ 3 : 2548 : มหาวิทยาลัยมหิดล)
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานกลาง โครงการการจัดการทรัพยากรเพื่อสันติภาพและความยั่งยืน เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกHN700.592.C6 ก525ทจ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิวเซียมสยาม : บ้านเกลอ เฮือนเสี่ยว พาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ / บรรณาธิการ จุลลดา มีจุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันการเรียนรู้และสร้างสรรค์ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้, [2550-2555]
เลขเรียกAM79.ท9 ม65,069.09593 ม588 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินปีงบประมาณ 2551- / สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 นครปฐม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานฯ, 2552- .
เลขเรียกTD370 ส67
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกภาคสนามครั้งที่ 1-3 การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศบริเวณปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง / ...
พิมพลักษณ์นครปฐม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกภาคสนามครั้งที่ 2 เรื่องโครงการการสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีท้องถิ่น...
ชื่อผู้แต่งนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร รุ่นที่ 9.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการรวบรวมงานวิจัยเรื่อง น้ำและสุขาภิบาลในประเทศไทย / โดย นงลักษณ์ ธัญญะวานิช ... [และคนอื่น ๆ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์ และมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531.
เลขเรียก628.016 ร451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ด้านกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทีมโครงการประสานงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบร...
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกHN700.592.C6 ร451ทก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการประสานงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการเคร...
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกHN700.592.C6 ร451ทบ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา