Found: 167  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[กฎหมายแรงงาน]กฏหมายคุ้มครองแรงงานรวบรวมโดยธีระพล อรุณะกสิกร...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536
เลขเรียก344.01 ท96ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายกับวงจรชีวิตครอบครัว / พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช ; พีรพล ศรีสิงห์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งพิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561
เลขเรียกKPT540 พ2381 2561,346.015 พ759ก 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พิชัย นิลทองคำ.
ชื่อผู้แต่งพิชัย นิลทองคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: อฑตยา, 2541.
เลขเรียกKPT1264 พ642ก 2541,344.01 พ642พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน:ฉบับใช้งาน / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2536
เลขเรียก344.01 ร42ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและประมวลคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับแรงงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยสวัสดิการศาลแรงงานกลางและธรรมนิติ, 2531
เลขเรียก344.59301 ก117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายอุตสาหกรรมและพานิชย์กรรม / ทวีศักดิ์ อัครางกูร
ชื่อผู้แต่งทวีศักดิ์ อัครางกูร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [251-]
เลขเรียกK ท17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน / สุดาศิริ วศวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ วศวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2548.
เลขเรียกKPT1362 ส769,344.01 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
เลขเรียกKPT1270 .ว625 2540,344.01 ว528ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน [text] / เกษมสันต์ วิลาวรรณ
ชื่อผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558
เลขเรียกK ก813คก 2558,344.01 ก813ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2528.
เลขเรียกHD7942.5.A1 ฝ6,344.01 ฝ26ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง
ชื่อผู้แต่งสัก กอแสงเรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานาสิ่งพิมพ์, 2536.
เลขเรียกHD7942.5 ส811ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน / วิชัย โถสุวรรณจินดา.
ชื่อผู้แต่งวิชัย โถสุวรรณจินดา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2536.
เลขเรียก344.0101263 ว541ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงาน / ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล
ชื่อผู้แต่งไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2523
เลขเรียก344.01 พ957ก 2/2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา