Found: 337  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทยกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ / โดย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : หจก. ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2537]
เลขเรียกHD7801 ก46,331 ก218จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChild labor in restaurants in Yangon, Myanmar / Ne Chye Thwin = แรงงานเด็กในร้านอาหารไทยในเมืองย่าง...
ชื่อผู้แต่งNe Chye Thwin.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFactors influencing child workers' migration from Lao PDR to Thailand and its consequences : a case...
ชื่อผู้แต่งSyvongsay Changpitikoun.
พิมพลักษณ์2008.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน : ฉบับใช้งาน / รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงค์.
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ รื่นเริงวงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2537.
เลขเรียกKPT1368 ร636 2537,344.01 ร636ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ / สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัส...
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2551, [2008]
เลขเรียกKPT4224 ก169ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน / สุดาศิริ วศวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสุดาศิริ วศวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2548.
เลขเรียกKPT1362 ส769,344.01 ส73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร / วิจิตร (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิตธรรม, 2539.
เลขเรียกK1705.4 ว6ก 2539,344.59301 ว522ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบสาระความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา / จัดทำโดย กระทรวงแรงงานร่วมกับ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน, 2549.
เลขเรียกHD8700.55 ก4 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบสาระความรู้พื้นฐานด้านแรงงาน ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา / จัดทำโดยกระทรวงแรงงานร่วมกับสภา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2549.
เลขเรียกHD8700.55 ก188 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการทำงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็ก / สุทธิดา มะลิแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสุทธิดา มะลิแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิศูยน์ครองสิทธิด้านเอดส์, 2552.
เลขเรียก789 ส773ก 2552,305.23 ส444ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่มีต่อสตรีและเด็กในชนบท : กรณีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทำงานต่า...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
เลขเรียกHD5717.5.T52C4 ก64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน : แนวคิดทางสังคมวิทยา / โดย วารุณี ภูริสินสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งวารุณี ภูริสินสิทธิ์
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531.
เลขเรียกHV6251 ว486,364.36 ว486ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อเด็กต่างด้าวพื้นที่ชายแดน : ประสบการณ์จากจังหวัดตาก / บรรณาธิการ ศุภวัลย์ พลายน...
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกHQ773 ก446 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก : รายงานการสัมมนาทางวิชาการ 25-26 พฤศจิกายน 2536 ณ ห้...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก (2536 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, 2538.
เลขเรียก370.194 ก27
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา