Found: 628  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะผู้จัดทำวารสารแรงงานสัมพันธ์, 2524.
เลขเรียก331 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 ปัญหา 1000 ทางออก [videorecording] : ปัญหาลูกน้องกับเจ้านาย / สุจินต์ จันทร์นวล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น, 2550.
เลขเรียกBF481 ร54 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปัญหา 1000 ทางออก ปัญหาลูกน้องกับเจ้านาย [videorecording] / [ผลิตและจำหน่ายโดย Nation Channel]
ชื่อผู้แต่งสุจินต์ จันทร์นวล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Nation Channel, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำถาม/คำตอบ/คำแนะนำในการทำงานกับ "คน" / สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553.
เลขเรียกHF5549 .ส63 2553,344.59301 ส723ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 กฎทอง...ขององค์กรสายแข็ง / เดวิด รุสโซ ; ษิระ น้อยทิพย์, แปล
ชื่อผู้แต่งรุสโซ, เดวิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Damrong Pinkoon, 2560
เลขเรียกHD58.8 ร75 2560,658.31 ร699ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2519 - 20 ตุลาคม 2539 / คณะผู้จัดทำ, เพ็ญศร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ, 2540.
เลขเรียกHD8700.55.A5 ส473 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษ สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2519 - 20 ตุลาคม 2539 / สำนักงานเลขาธิการสภ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, [2540]
เลขเรียกHD8700.55 A5 ส52 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง40 ปี PMAT บนเส้นทางการบริหารทรัพยากรบุคคลไทย / สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย, [2549?]
เลขเรียกHF5549 .ส46 2549,658.3 ส16ส [2549?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปัญหาสุดฮิด ชีวิตคนทำงาน / [ธีระชัย เชมนะสิริ, ปรีชา วุฒิการณ์] ; ชนรดา อินเที่ยง, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งธีระชัย เชมนะสิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2547.
เลขเรียกHF5549 ธ63,658.314 ธ37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปัญหาสุดฮิต ชีวิตคนทำงาน / [ธีระชัย เชมนะสิริ, ปรีชา วุฒิการณ์]
ชื่อผู้แต่งธีระชัย เชมนะสิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548.
เลขเรียกHF5549.P3 ธ6ห 2548,658.3 ธ663ห 2548
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 โรคซื่อ (บื้อ) ของหัวหน้างาน / บรรณาธิการ, ชนรดา อินเที่ยง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกประมวญความรู้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2549.
เลขเรียก658.302 ห551
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง75 ปี แห่งความสัมพันธ์ ไทยกับองค์การแรงานระหว่างประเทศ / กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2537.
เลขเรียกHD7801 ร914จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา