Found: 8,182  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คนพลัดถิ่นกับการกลายเป็นสินค้า" : ประสบการณ์ชีวิตของชุมชนไทใหญ่กับการค้าแรงงานในมิติทางสังคมวัฒนธร...
ชื่อผู้แต่งอรัญญา ศิริผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
เลขเรียก331.6209593 อ388ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ดอกไม้แห่งรุ่งอรุณ" : พื้นที่การต่อรองของแรงงานข้ามชาติและความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า / ...
ชื่อผู้แต่งเก็ตถวา บุญปราการ
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาสารัตถศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556
เลขเรียกHF5549.E45 ก73 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บทนำแห่งตะวันออกกลาง" / ผู้แต่ง จรัส มะลูลิ้ม...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการ อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียกDS36.4 .บ35,บ 045 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ผู้หญิง" กับการปฏิรูปการเมือง / นุ่มนวล ยัพราช บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย, [2549]
เลขเรียกHQ1236.5.ท9 ผ74 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"สิทธิประโยชน์ของคนงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ" / สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน.
ชื่อผู้แต่งแรงงาน, กระทรวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2547.
เลขเรียก331.255 ร722ส 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"เทิดภูมิ" คนรักแผ่นดิน / เทิดภูมิ ใจดี
ชื่อผู้แต่งเทิดภูมิ ใจดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2553.
เลขเรียกHD6820.55.Z55T4 ท712
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะผู้จัดทำวารสารแรงงานสัมพันธ์, 2524.
เลขเรียก331 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี 10 พฤษภา บทเรียนจากเพลิงมรณะโรงงานเดเดอร์/;บรรณาธิการ บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, 2546.
เลขเรียกHD 4865.T4 ส728 2546,363.11 ส727
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี มูลนิธิคุณากร
ชื่อผู้แต่งมูลนิธิคุณากร
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, [2538]
เลขเรียกHD7255.A2 ค639 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
ชื่อผู้แต่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547-
เลขเรียกLC5756.T35 พ534ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 หลักกฎหมายแรงงาน ปรับปรุงใหม่ 2552 / สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. [text]
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์สูตรไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2549
เลขเรียก344.01 ส35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่อง100 ปี วันสตรีสากล [videorecording] : 8 มีนา : บันทึกการเดินทางเพื่อความเสมอภาคของผู้หญิง ผู้หญิงค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วันในการวางรากฐานงาน ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ / ไพโรจน์ สุขสัมฤ...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สำนักงานประกันภัยสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 2537.
เลขเรียก361.6 พ993ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1001 วิธีกล้าคิดริเริ่มในที่ทำงาน / Bob Nelson, เขียน ; ธนรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ และ พรหมเทพ ชัยกิตติ...
ชื่อผู้แต่งเนลสัน, บ๊อบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2550.
เลขเรียกHD57.7 น795 2550,658.314 น 887 ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา