Found: 13  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจีนใหม่ในศตวรรษที่ 21 (สรรนิพนธ์เรื่องจีนช่วง ค.ศ. 1999-2005) / โดย เขียน ธีระวิทย์.
ชื่อผู้แต่งเขียน ธีระวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน : ศูนย์จีนศึกษา สภาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกDS779.4 ข83,330.951 ข751จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง : จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ มนตรี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2558.
เลขเรียกHC441 น677,577.64 น678 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาคประชาสังคมกับการจัดการน้ำในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 8 - 12 พฤศจิกายน 2545 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2545.
เลขเรียกHC445 ก471
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบิดแก่งแม่น้ำโขง : หายนะทางนิเวศน์และสังคม = Mekong rapids undder fire.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : เครือข่ายแม่น้ำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2546.
เลขเรียกHC441 .ร63 2546
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง"อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงใต้ชะเงื้อมสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ" งานวิจัยภายใต้โครงก...
ชื่อผู้แต่งยศ สันตสมบัติ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ], 2553.
เลขเรียกHC441 ย152
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ "สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง ''ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ...
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี] : ศูนย์, 2551.
เลขเรียกHC441 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลวงลุ่มน้ำโขง : พื้นที่ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบริเวณพรมแดนไทย-ลาว / วิทยานิพนธ์ ของ สพสันติ์ เ...
ชื่อผู้แต่งสพสันติ์ เพชรคำ
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกส 330.9593
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ / โกสุมภ์ สายจันทร์
ชื่อผู้แต่งโกสุมภ์ สายจันทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556.
เลขเรียกDS525.8 ก9อ 2556,327.5978 ก968อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่น้ำโขง ณ เชียงราย / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2553.
เลขเรียกDS523.2 ม84,959.361 ช84ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแม่โขง-สาละวิน : ผู้คน ผืนน้ำและสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ = Mekong-Salween : peoples, waters and the g...
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2551.
เลขเรียกDS523.2 .ม87 2551,333.91 ก27ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการวิจัยผลกระทบทางสังคมของระเบียงตะวันออก-ตะวันตก : ผลกระทบทางสังคมของการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโข...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการสร้างสะพานแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทย-สปป.ลาว ณ จังหวัดนครพนม / จิตติ โควบุตร.
ชื่อผู้แต่งจิตติ โควบุตร.
พิมพลักษณ์นครพนม : สถาบันราชภัฏนครพนม, 2544].
เลขเรียก333.7 จ466 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา