Found: 147  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง142 วัน 1,800 กม. นิเวศศิลป์ริมโขงของศิลปินนอกคอก / พิน สาเสาร์.
ชื่อผู้แต่งพิน สาเสาร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพรว, 2551.
เลขเรียกG155.M44 พ63,915.94 พ73ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องArt and Cultural Studies มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง [Text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
พิมพลักษณ์เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2551
เลขเรียกDS522.6 พ444,709.5496 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMekong the untamed [videorecoring] = แม่โขงสายน้ำพยศ ตอน1-2 / พิภพ พานิชภักดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย หยุ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์เอเรชั่น , 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMekong the untamed [videorecoring] = แม่โขงสายน้ำพยศ ตอน7-8 / พิภพ พานิชภักดิ์ .
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย หยุ่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์เอเรชั่น , 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องReport โครงการการศึกษาผลกระทบจากวิกฤติแม่น้ำโขงแห้งกลุ่มจังหวัดเลย หนองคาย นครพนม / [รวี หาญเผชิญ...
ชื่อผู้แต่งรวี หาญเผชิญ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โครงการการศึกษาผลกระทบจากวิกฤติแม่น้ำโขงแห้ง, 2553.
เลขเรียกTC513.M4 ร496
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องShan chuan huo shuy = ซานชวนหวอสุ่ย / Wang Zhi Hong...[et al.]
พิมพลักษณ์Taibei : Jing dian za zhi, 2007.
เลขเรียกDS523.2 S42
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจราจรของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง / กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2551.
เลขเรียกHF5780.A785 ก117 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวชายแดน : กรณีศึกษาสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร / กันฑิมา...
ชื่อผู้แต่งกันฑิมาลย์ ริมพืชพันธ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและกลไกความร่วมมือในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 16-18 พฤศจิกาน 2547 ห้องป...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547].
เลขเรียกTC401 ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเครือข่ายและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษาด้านลุ่มแม่น้ำโขงศึกษาของประเทศไทย ครั...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : หจก.ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2552
เลขเรียก959 ก471ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเทคนิคเฮดสเปซโซลิดเฟสไมโครเอ็กแทรกชันควบคู่กับแก๊สโครมาโทกราฟีเพื่อวิเคราะฆ์ปริมาณสารฆ่าแมลง...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก631.4 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลประโยชน์ที่คาดว่าประเทศไทยจะได้รับจากการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง ไทย - ลาว แห่งที่ 2...
ชื่อผู้แต่งเกรียงศักดิ์ ภูศรีโสม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางเรือลุ่มน้ำโขง เส้นทางเชียงของ-หลวงพระบาง : รายงานผลการวิจัย = T...
ชื่อผู้แต่งอุดมวิทย์ นักดนตรี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
เลขเรียก338.4791
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษามานุษยวิทยาวัฒนธรรมในภาคอีสาน / โดย บุญยงค์ เกศเทศ
ชื่อผู้แต่งบุญยงค์ เกศเทศ
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, [2539?]
เลขเรียก305.89591
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเบื้องต้นเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเรื่อง การพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก (E-WEC) และการเปิดสะ...
ชื่อผู้แต่งโสภารัตน์ จารุสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2549
เลขเรียกHC445.Z7M84 ส94 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา