Found: 25  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe River of Kings / รวบรวมโดย สมภพ โรจนพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นามมีบุ๊คส์, 2543
เลขเรียกDS568 R621,915.93 ส16ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพมหานคร : ชีวิตไทยกับสายน้ำ = Bangkok Thai living on the river / เรื่อง ภาษาไทย : พิจิตร รัต...
ชื่อผู้แต่งพิจิตต รัตตกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, 2548.
เลขเรียกDS589.ก4 พ64,959.303 พ635ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพฯ มาจากไหน? = Bangkok : the historical background / สุจิตต์ วงษ์เทศ.
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2548.
เลขเรียกDS589.ก4 ส736 2548a,959.301 ส423
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพฯอยู่คู่สายน้ำ = Bangkok a city by the water / สำนักการระบายน้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักการระบายน้ำ, 2553.
เลขเรียกDS589.B2 ก263,363.7394 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาและประเมินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าดินแดง-ราช...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ เตชนันท์
พิมพลักษณ์2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบทอดและปรับปรนวัฒนธรรมศึกษาเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก / โดย วราลักษณ์ ดุรงค์กาญจน์
ชื่อผู้แต่งวราลักษณ์ ดุรงค์กาญจน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลากร, 2553.
เลขเรียกDS568 ว323ก 2553,301.295931 ว46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากฮวงโหสู่เจ้าพระยา / [ประภัสสร เสวิกุล, เรียบเรียง]
ชื่อผู้แต่งประภัสสร เสวิกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง, 2548.
เลขเรียกDS575.5.จ6 ป44 2548,327.593051 ป17จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถิ่นฐานบ้านช่อง = Tales of the river and places / เอนก นาวิกมูล
ชื่อผู้แต่งเอนก นาวิกมูล 2496-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2553
เลขเรียกDS562.4 อ893ถ 2553,089.95911 อ51ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทเพลงเจ้าพระยา : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของบ้านเมืองแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา / โดย พลาดิศัย สิทธิธัญกิ...
ชื่อผู้แต่งพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2542.
เลขเรียกDS568 .พ54 2542,959.3 ฑ699บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลุ่มเจ้าพระยา : รากเหง้าแห่งสยามประเทศ / ผู้เขียน : ศรีศักร วัลลิโภคม และ วลัยลักษณ์ ทรงศิริ
ชื่อผู้แต่งศรีศักร วัลลิโภคม ผู้แต่ง
เลขเรียก304.2 ศ255ล 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลุ่มเจ้าพระยา รากเหง้าแห่งสยามประเทศ / ศรีศักร วัลลิโภคม, วลัยลักษณ์ ทรงศิริ เขียน.
ชื่อผู้แต่งศรีศักร วัลลิโภดม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, 2560.
เลขเรียกGB568.81.ท9 ศ46,959.3 ศ255ล 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรเครื่องเทศและพืชปรุงแต่งกลิ่นรส / เรียบเรียงโดย สุพจน์ ศิลานเภสัช.
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ คิลานเภสัช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2543.
เลขเรียกRS164 ส78,551.483 ธ37ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา