Found: 54  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา / โดย Binnie & Partners (Overseas) Ltd. ; Macro ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], 2540.
เลขเรียกTC513.T5 ก285 ล.2 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝน-น้ำท่า ในลุ่มน้ำป่าสักโดยวิธีแบบจำลองถัง / วีระชัย ชูพิศาลยโรจน์ =...
ชื่อผู้แต่งวีระชัย ชูพิศาลยโรจน์
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของป่าบุ่งป่าทาม บริเวณแม่น้ำมูลตอนกลาง : รายงานการวิจัย = The...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : องค์การบริหารวิเทศกิจ แห่งประเทศแคนาดา (CIDA) ; สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
เลขเรียกว577.66 ก278
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของป่าบุ่งป่าท่ามบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลตอนกลาง : รายงานการวิจัย / ป...
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ คุณุรัตน์.
เลขเรียก577.66 ป17ก [2545]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์บริเวณลุ่มแม่น้ำชีตอนล่าง ฝั่งใ...
ชื่อผู้แต่งนิชนันท์ กลางวิชัย.
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสืบทอดและปรับปรนวัฒนธรรมศึกษาเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก / โดย วราลักษณ์ ดุรงค์กาญจน์
ชื่อผู้แต่งวราลักษณ์ ดุรงค์กาญจน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลากร, 2553.
เลขเรียกDS568 ว323ก 2553,301.295931 ว46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำและความชุกชุมของแพลงค์ตอนสัตว์ บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง / หัตธยา ธงรบ = Change...
ชื่อผู้แต่งหัตธยา ธงรบ 2502-
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแพร่ของน้ำเค็มเข้าแม่น้ำเจ้าพระยา / กีรติ ลีวัจนกุล = Salinity intrusion in the Chao Phraya riv...
ชื่อผู้แต่งกีรติ ลีวัจนกุล
พิมพลักษณ์2531.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลสภาพดินบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, [2551]
เลขเรียกTA710 .ข55 2551,620.105 ว75ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยในทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ.2524-2533) / โดย ฝ่ายคุณภาพน้ำ กองมาตรฐานค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายคุณภาพน้ำ กองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2535.
เลขเรียกTD333.T5 ค629 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจากวิทยาการพื้นบ้านสู่วิทยาการแผนใหม่ในการทำนาข้าว : บทสะท้อนการปรับตัวของชาวนาไทยในที่ราบลุ่มภาคกลา...
ชื่อผู้แต่งผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2544.
เลขเรียก633.18 ผ225จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยสถาปัตยกรรมสองฝั่งเจ้าพระยา / [บรรณาธิการ นิศารัตน์ วรประดิษฐ์].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2550.
เลขเรียกNA4356.6.A1 ต341
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของปริมาณสารอินทรีย์ต่อคุณภาพน้ำแม่น้ำระยอง / เฮเลน อารมย์ดี = Impact of organic loading on ...
ชื่อผู้แต่งเฮเลน อารมย์ดี
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชหัตถเลขาเรื่อง เสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า เมื่อ พ.ศ. 2451 / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห...
ชื่อผู้แต่งจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระ 2316-2453.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2561.
เลขเรียกDS582 จ657ช 2561,959.3035 จ657พห 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลองสู่สังคมภูมิปัญญา : การสัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการเครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง มหาวิทยาลัยมหิดล (ครั้งที่ 3 : 2548 : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล)
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกHN700.55 .ก64 2548,338.927 ก525พ 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา