Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง / จัดโดย ศูนย์...
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัย, 2549.
เลขเรียกDS523.3 .ก64 2549
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจระบบนิเวศลุ่มน้ำสงครามและจัดทำแผนที่จุดต่างๆ สำหรับใช้ในการศึกษาระยะยาว : รายงานวิจัยฉบับสม...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปลและอธิบายความหมายภูมิทัศน์ในเชิงอุทกนิเวศวิทยาจากแผนที่โบราณ : กรณีศึกษา ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้า...
ชื่อผู้แต่งสัญญา ถาวรประดิษฐ์
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียนข้อมูลระบบลุ่มน้ำและเขตการปกครองของประเทศไทย / เรียบเรียงโดย สุเทพ แตงทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ, 2554
เลขเรียกSD 425 .T5 ร115 2554,อ 333.911 ก169ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การทำแผนที่แสดงข้อมูลระดับน้ำท่วมสูงสุดในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยใช้คอมพิวเตอร์ =...
ชื่อผู้แต่งรังสรรค์ วงษ์บุญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543.
เลขเรียกวจ TC530 ร314
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการแผนที่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ.2449-2584 : การรวบรวมและจัดระบบฐาน...
ชื่อผู้แต่งเทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกTC513.T52C4 ท713
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้รอบตอบได้เรื่องอาเซียน เล่ม 1- / ฝ่ายวิชาการ สถาพรบุ๊คส์, รวบรวม
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ สังคะพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2555
เลขเรียกDS 521 ร74 2555,341.2473 ร719
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องเปิดโลกแห่งสายธาร แผนที่ฉบับใหม่ของระบบแม่น้ำทั่วโลก [map] = World of rivers : a new mapping of ev...
ชื่อผู้แต่งNational geographic society (u.s.)
พิมพลักษณ์Washington, D.C. : National Geographic Society ; Evergreen, CO : Distributed by National GeographicMaps], c2010.
เลขเรียกG3200 N385 2010
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสน่ห์กรุงเทพฯคู่มือท่องเที่ยวพร้อมแผนที่ชุด แม่น้ำลำคลอง / คณะทำงาน ระพีพัฒน์ เกษโกศล...[และคนอื่น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, 2550.
เลขเรียกG155.T5 ส76 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ. 2449-2484 : การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อส...
ชื่อผู้แต่งเทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกGA1195 ท73 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ. 2449-2484 : การรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อสน...
ชื่อผู้แต่งเทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร ผู้วิจัย
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่มาตรฐานการแบ่งลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขาของประเทศไทย / เรียบเรียงโดย สุเทพ แตงทรัพย์ ... [และค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552
เลขเรียกTC 513 .T5 ผ75 2552,912.9593 ท136ผ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่มาตรฐานการแบ่งลุ่มน้ำหลักและลุ่มน้ำสาขาของประเทศไทย / เรียบเรียงโดย สุเทพ แตงทรัพย์ ... [และค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ๅ: สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553.
เลขเรียกSD425 .ผ88 2553,333.911 ท164ผ2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องแผนที่เจ้าพระยา...มหานทีแห่งสยามประเทศ [map]
ชื่อผู้แต่งValentijn, Francois.
พิมพลักษณ์[Bangkok] : The Association of Thai Archives, 2002.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา