Found: 41  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 เคล็ดลับสำหรับแม่บ้าน / ศิริวรรณ คุ้มโห้, เรียบเรียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ณ ดา สำนักพิมพ์, 2552.
เลขเรียกAC158 ห159,647 ศ37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง193 เคล็ดลับคู่บ้าน : ฉบับสารพัดประโยชน์ ประหยัด / จิรนันทา ธำรง.
ชื่อผู้แต่งจิรนันทา ธำรง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2548.
เลขเรียกTX301 จ64,641.5 จ163ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง244 เคล็ดลับแก้ปัญหาในครัวเรือน / ภัทรวินทร์ ภัคภิรมย์
ชื่อผู้แต่งภัทรวินทร์ ภัคภิรมย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือเถา, 2550
เลขเรียกAC159 ภ373ส 2550,640 ภ373ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChef's chat : พาสปอร์ต มีดครัว และตัวฉัน / เพ็ญณี จิรายุวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญณี จิรายุวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บิสซี่เดย์, 2550.
เลขเรียกTX652.4 พ72
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSee swiss cook \& life / ผู้เรียบเรียงสูตรอาหาร :ฟาลีดา บุญเดช, Mattias Hasen ; ผู้เรียบเรียงเรื่อง...
ชื่อผู้แต่งฟาลีดา บุญเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกTX649.ฟ64 ฟ64 2550,641.5 ฟ343ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Signature / คณะผู้จัดทำและดำเนินการ, ประสิทธิ์ ปรีชาเฉลียว ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด, 2553.
เลขเรียกTX649 ด7 2553,641.5 ซ231
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลเม็ดเคล็ดคู่บ้าน / ศิริวรรณ คุ้มโห้ ; ปุริษา ตาสาโรจน์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งศิริวรรณ คุ้มโห้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ๊ป, 2556.
เลขเรียกAC158 ศ-ก 2556,640 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนธุรกิจ = Effective business planning / สมฤดี บุญตานนท์, เบญจมาศ อ่ำพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งสมฤดี บุญตานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2542.
เลขเรียกTX8 พ271 [253-],658 ส167ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการถ่ายโอนภารกิจงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / สิม...
ชื่อผู้แต่งสิมินตราพร สุรินทร์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555.
เลขเรียก362.712 ส728ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผู้ปลูกผักสวนครัวบ้านสหกรณ์ 6 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / เสริม...
ชื่อผู้แต่งเสริมพงษ์ พงษ์พิกุล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2556.
เลขเรียก635 ส925ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารด้านการเงินของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว มันฝรั่งทอดกรอบ ตำบลแม่แฝกใหม่...
ชื่อผู้แต่งโสภณ ฟองเพชร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551.
เลขเรียก332 ส979ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นรูปโลหะแผ่น โดยการทดแทนด้วยแม่พิมพ์ต่อเนื่อง / สุทัศ จุ้...
ชื่อผู้แต่งสุทัศ จุ้ยสาย 2511-
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบชีวิตของมารดาที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเพียงคนเดียวในกรุงเทพมหานคร = A study of life styl...
ชื่อผู้แต่งวันวิสาข์ ตันตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2545.
เลขเรียกว 305.489654 ว436ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขอบเขตลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำแม่กลอง คณะผู้จัดทำ สุรชัย วินิจฉัยกุล...[และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลผล ส่วนข้อสนเทศทรัพยากรน้ำ สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, 2543.
เลขเรียกHB849.49 ข268 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนก้นครัว / ศรีสรรค์ พรหมหา.
ชื่อผู้แต่งศรีสรรค์ พรหมหา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2555.
เลขเรียก641.5092 ศ266ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา