Found: 1,695  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ย่ำขาง" การรักษาแบบพื้นบ้านล้านนา : กรณีศึกษาหมอสำราญ มาฟู อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย = "Yum-Khang...
ชื่อผู้แต่งกันยานุช เทาประเสริฐ 2521-.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545.
เลขเรียกRS180.ท9ห8 ก63 2545
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"โจทย์" การวิจัยภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท : ประมวลข้อเสนอประเด็นเพื่อการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงระบบ / สถ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบัน, 2554
เลขเรียกWB50 จ889 2554,ส.ร. 615.88 จ846
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง )แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2554-2559) / คณะอนุกรรมการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันสุขภาพวิถีไท, 2554.
เลขเรียกWB50.JT3 ร399 2555/59
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 เรื่องจริงของผู้ป่วยที่พิชิตโรคมะเร็ง / [ผู้แต่ง: หวางเจิ้นกั๋ว ; ฝ่ายรวบรวมข้อมูล: สมาคมต่อต้า...
ชื่อผู้แต่งหวาง, เจิ้น กั๋ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งสากลกับบริษัทบิ๊กทรีแอดเวอร์ไทซิ่ง, 2543.
เลขเรียกRC270.8 ห357ม,QZ 266 ห357ม 2544,616.994061 ห361ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษอายุรเวท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, [254-]
เลขเรียกWB50.JT3 ส473
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษอายุรเวท / สมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2543.
เลขเรียกWB50.JT3 ส273 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2 ทศวรรษอายุรเวท.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โรงเรียนอายุรเวทวิทยาลัย, 2542?].
เลขเรียก615.5071 ส473 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี สู่ความสำเร็จสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย / สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
ชื่อผู้แต่งสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย, [25..?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท : พระดำริและพระกรณียกิจต่อประเทศชาติ / เรียบเรียงโดย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงวัฒนธรรม, 2551
เลขเรียกDS 570.6 ส19 2551,923.2593 ส19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 หลักสูตร การแพทย์แผนไทย หัวใจการดูแลสุขภาพ / คณะผู้จัดทำ วงเดือน จินดาวัฒนะ ... [และคนอื่นๆ] ; บร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2557.
เลขเรียกWB50.JT3 ห323 2557,615.88 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 สหายกับขุมทรัพย์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย / ภาพ/เรื่อง พิพัธพงศ์ อัมโร ; บรรณาธิการ อิศยาภรณ์ ใจดี
ชื่อผู้แต่งพิพัธพงศ์ อัมโร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2554.
เลขเรียกPZ90.T5 พ699ส 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 48 ปาฐกถาภูมิปัญญานักคิดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549-
เลขเรียกDS562.13 .ป86,959.3044 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา