Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมแพทย์ทหารเรือ / กรมแพทย์ทหารเรือ
พิมพลักษณ์กรุเทพฯ : พยัญชนะ, 2559, [2016]
เลขเรียกVG213.T5 ห159 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยพะเยา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กิจการแพทย์ทหารเรือ 2433-2533 / คณะผู้จัดทำ พลเรือตรี อรุณ เอื้อไพบูลย์ ...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมแพทย์ทหารเรือ, 2533.
เลขเรียก355.345 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กิจการแพทย์ทหารเรือ 2433-2533 / กรมแพทย์ทหารเรือ
พิมพลักษณ์[กรุเทพฯ : ม.ป.พ.], 2533.
เลขเรียกVG213 ห159 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กิจการแพทย์ทหารเรือ 2433-2533.
ชื่อผู้แต่งกรมแพทย์ทหารเรือ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมแพทย์ทหารเรือ, [2534]
เลขเรียกVG430.ท9 ก44 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ปี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า / บรรณาธิการโดย: ทิพย์ ศรีไพศาล, วิชัย ประยูรวิวัฒน์, อุษณีย์...
ชื่อผู้แต่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาลัย, 2543.
เลขเรียก378.05 วพม957 2543
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง34 วัน คณะแพทย์ไทยในสงครามอ่าวเปอร์เซีย / เกษียร ภังคานนท์
ชื่อผู้แต่งเกษียร ภังคานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, [2535?]
เลขเรียกUH201 ก817ส,956.7043 ก817ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสนทนาภาษาแพทย์ สนทนาภาษาพยาบาล (By Rena D. Westra) สนทนา 3 ภาษา (โดยปราศจากความกลัว) สนทนาแนวท...
ชื่อผู้แต่งวาทิต จั่นแย้ม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก, 2556.
เลขเรียกPE 1127.M4 ว224ค 2556,W62 ว462 2556,302.2 ว243ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตามรอยพระยุคลบาท / สมาคมสันติสุข.
ชื่อผู้แต่งสมาคมสันติสุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมฯ, 2530.
เลขเรียกHV400.55.ท9 ส45 2530,309.2 ส115ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยในสายแพทย์ทหาร / ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฏเกล้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2539.
เลขเรียกRC971 ศ74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2548 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก = Annual report...Armed forces ...
ชื่อผู้แต่งกรมแพทย์ทหารบก. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก, 2548.
เลขเรียกW2 ก44ร 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี... = Annual Report... / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2548-
เลขเรียกRA313 ว516ร,W2 ก4ร 2547,610.7 สวพท516ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี นายแพทย์สงวน โรจนวงศ์ ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ ฌาปนสถานกอบทัพบก วัดโสมนัสวิ...
ชื่อผู้แต่งสงวน โรจนวงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : แผนกการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกษมสุวรรณ, 2530.
เลขเรียกCT1548.S2R6 อ37 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], 2523.
เลขเรียกU64.T352 .S9 อ3 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา