Found: 210  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาระบาดวิทยา ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งทะเลของประเทศไทย" : รายงานวิ...
ชื่อผู้แต่งวารินทร์ ธนาสมหวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.), 2558
เลขเรียกส.ร. 639.58 ว273ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 = The 31st Kasetsart University annual conf...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 31 : 2536 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย : กระทรวง, 2536.
เลขเรียก630 ก475ก ค.31
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 = The 32nd Kasetsart University annual conf...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 32 : 2537 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย : กระทรวง, 2537.
เลขเรียก630 ก475ก ค.32
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 = The 34th Kasetsart Universty annual confe...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 34 : 2539 : กรุงเทพฯ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539.
เลขเรียกQ101 .ก58 2539,630 ก782ก 2539
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 = The 37th Kasetsart University annual conf...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 37 : 2542 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย : กระทรวง, 2542.
เลขเรียก630 ก475ก ค.37
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบนักษัตร (2538 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538.
เลขเรียกR611.ท9 ก643,WB50.JT3 ก482 2538,610 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (PBL) ของรายวิชาพรีคลินิก หลักสูตรแพทยศาสตรบันฑิต ...
ชื่อผู้แต่งณัฐภาส ถาวรวงษ์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินตนเองของนักศึกษาจากการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล: การศึกษาเชิงคุณภาพในนักศึกษาท...
ชื่อผู้แต่งบริบูรณ์ คูตระกูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกRes Rep RK 58 บ173ก 2555,W 20.5 ป173ก 2555,ส.ร. 617.6 บ173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2546 / [ผู้นิพนธ์ ขวัญ...
ชื่อผู้แต่งขวัญชนก ยิ้มแต้
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
เลขเรียกLB2343 ข261 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินหอพักสหกรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล / สารนิพนธ์ ของ ไวกูณฐ์ สถาปนาวั...
ชื่อผู้แต่งไวกูณฐ์ สถาปนาวัตร
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 371.625 ว92ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตโรงพยาบาลหาดใหญ่ สถาบันสมทบ ...
ชื่อผู้แต่งสุชาดา รักขิโต.
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียก610.72 ส723ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตแพทย์เพิ่มแนวใหม่ : เอกสารวิจัยส่วนบุคคล / ณรงค์ สดุดี
ชื่อผู้แต่งณรงค์ สดุดี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25--]
เลขเรียก610.739 ณ214ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการบริหารงานระดับภาควิชา : การสัมมนาวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ชั้น 3 ตึกทันตร...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาวิชาการเรื่อง การพัฒนาการบริหารงานระดับภาควิชา (2530 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และพัทยา ชลบุรี)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, 2530.
เลขเรียก378.121 ก525ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องเพศศึกษาในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / กิตติ กรุงไกรเพชร.
ชื่อผู้แต่งกิตติ กรุงไกรเพชร.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555.
เลขเรียก613.950712 ก671ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา