Found: 10  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Basic systematic review for healt...
ชื่อผู้แต่งธีรพล ทิพย์พยอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกW20.5^bธ633ก 2560,610.72 ธ376ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัย = Research methodology / บรรณาธิการ รณชัย อธิสุข...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, 2540.
เลขเรียกR850.A3 ร235 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัย = Research methodology / ผู้ดำเนินงาน, รณชัย อธิสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, 2539.
เลขเรียกW20.5 ร235 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ = Research Methodology in Behavioral Sciences [พิมพ์ครั้งที่ 3 2...
ชื่อผู้แต่งวรรณี แกมเกตุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
เลขเรียกH62 �271� 2555,001.4 ว17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารัตถะและการประยุกต์ใช้ สถิติ R ทางสัตวแพทย์ = Essential statistics & R-application in veterinary m...
ชื่อผู้แต่งภาคภูมิ ตาดี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์บูรณาการวิจัยเวชศาสตร์ป้องกันทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เลขเรียกSF756.3 ภ414ส 2560,519.5 ภ216ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักการทำวิจัยสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน / พิเชฐ สัมปทานุกุล บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิทยาการวิจัยแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกR850 ห321ห,W20.5 จ683หพ 2554,610.72 ห17 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ สาขา (ด้าน) เจ้าหน้าที่วิจัย โดยว...
ชื่อผู้แต่งอรทัย พรหมสุวิชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา