Found: 19  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎนูเรมเบิร์ก=Nuremberg code (1947)/ กระทรวงสาธารณสุข.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข. สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์
พิมพลักษณ์นนทบุรี: สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการทดลองต่อมนุษย์ : รายงานการประชุมโต๊ะกลม แพทยศาสตร์-นิติศาสตร์ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 25...
ชื่อผู้แต่งการประชุมโต๊ะกลมแพทยศาสตร์-นิติศาสตร์ กฎหมายการทดลองต่อมนุษย์ (2529 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายการทดลองต่อมนุษย์ : รายงานการประชุมโต๊ะกลม แพทย์ศาสตร์-นิติศาสตร์ วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2...
ชื่อผู้แต่งการประชุมโต๊ะกลม แพทยศาสตร์-นิติศาสตร์ เรื่อง กฎหมายการทดลองต่อมนุษย์ (2529 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายทางสัตวแพทย์และกฎหมายด้านการแพทย์และสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์ / ...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
เลขเรียกKPT3122 ก117
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เลี้ยง / ชุมพล ต่อบุญ.
ชื่อผู้แต่งชุมพล ต่อบุญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียก KPT3122 ช627ก,636.0893026 ช627ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการยกเว้นความรับผิดในการทำให้ผู้ป่วยตายด้วยความสงสาร / ประพัฒน์พงศ์ สุคนธ์ = Exemption of liability...
ชื่อผู้แต่งประพัฒน์พงศ์ สุคนธ์ 2500-
พิมพลักษณ์2529.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับผิดทางอาญาของแพทย์ กรณีการทดลองต่อมนุษย์ / โดย ชัชวิน ระงับภัย
ชื่อผู้แต่งชัชวิน ระงับภัย
พิมพลักษณ์2534.
เลขเรียก344.04196 ช359ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัย (ในคน) / สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขานุกรคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กระทรวงสาธารณสุข, 2549.
เลขเรียกR853.H8 ส64,W 20.55.H9 ค172,ส.ร. 615.5 ค172
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหายาตกค้างในเนื้อสัตว์และแนวทางแก้ไข / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2545.
เลขเรียกWA701 ป525 ล.1-2 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2547 / รวบรวมโดย กองควบคุมโรคระบาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2549.
เลขเรียกKPT3122.A3 พ463 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย กองควบคุมโรคระบาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2542.
เลขเรียกKPT3122.A3 พ46 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523, (ฉบับที่...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : หน่วย, [2531]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประจำปีงบประมาณ 2546-2548 ของคณะทันตแพทยศ...
ชื่อผู้แต่งกัญญา สุขพรหม
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
เลขเรียกLG395.T5.ช762ทพ ก383
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา