Found: 2,903  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"Togerther Towards Excellence in Health Care" / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกW3 ท7 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"การศึกษาระบาดวิทยา ปัจจัยสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาโรคตายด่วนในกุ้งทะเลของประเทศไทย" : รายงานวิ...
ชื่อผู้แต่งวารินทร์ ธนาสมหวัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.), 2558
เลขเรียกส.ร. 639.58 ว273ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"คุณสมบัติยับยั้งไวรัสของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรไทยต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H๕N๑)" : โครงการวิจัย /...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : [คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2557
เลขเรียกส.ร.616.203 ก918ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ด่านหน้า" : การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพ...
ชื่อผู้แต่งสิริภัสสร์ คารวนันท์
พิมพลักษณ์2555
เลขเรียกRK3.5.T5 ส64 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"บทบาทบุคลากรสาธารณสุข" : การประชุมอบรมศึกษาแพทยศาสตร์ของชาติ ; 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2522 ณ โรงแร...
ชื่อผู้แต่งการประชุมอบรมศึกษาแพทยศาสตร์ของชาติเรื่อง "บทบาทบุคลากรสาธารณสุข" (ครั้งที่ 4 : 2522 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการ, 2522
เลขเรียกW3 ก272งบ ครั้งที่ 4 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) หลักสูตรประกาศณียบัตรบัณฑิต สาขาเซลล์วิทยาการแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2535 / ภาควิชาพยาธิวิทยา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาพยาธิวิทยา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชา, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ พ.ศ.2533 / ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ ทันตแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ / คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะทันตแพทยศาสตร์
พิมพลักษณ์[สงขลา] : คณะ, [2537]
เลขเรียกRK51 ส133,WU19 ห159 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาทีคำถามนี้...มีคำตอบ / [อัจฉริยา ไศละสูต บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549.
เลขเรียกSF607 .ห36 2549,636.089 ส572ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ศตวรรษ ศัลยศาสตร์ศิริราช / คณะทำงานจัดทำหนังสือ "1 ศตวรรษ ศัลยศาสตร์ศิริราช"
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.
เลขเรียกWO19.JT3 ห159 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : รายงานประจำปี 2538-2548.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะทันตแพทยศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, [2548].
เลขเรียกWU19 ม249ส 2548,617.6 ม2491ส 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล / [บรรณาธิการ วินัย พันธุ์วุฒิ]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสัตวแพทยศาสตร์
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, [2550]
เลขเรียกLG395.T5.ม251สพ ม251ส [2550]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล : คู่มือธุรกิจสัตว์เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์ด้านการเ...
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549.
เลขเรียก636 ส727
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545-2555 : Faculty of medicine, Burapha University.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2556].
เลขเรียก378.593 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา