Found: 36  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 รอยเลื่อนอันตราย : ต้นเหตุมหันตภัยแผ่นดินไหวทั่วโลก =12 major fault lines / ดาณุภา ไชยพรธรรม
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก, [2553?]
เลขเรียกQE606 ด382ส 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 รอยเลื่อนอันตราย กับมหันตภัยแผ่นดินไหวทั่วโลก = 12 Dangerous fauit lines / ดาณุภา ไชยพรธรรม, เร...
ชื่อผู้แต่งดาณุภา ไชยพรธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มายิก สำนักพิมพ์, 2555.
เลขเรียกQE606 ด382ส 2555,551.22 ด382สร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 รอยเลื่อนอันตราย กับมหันตภัยแผ่นดินไหวทั่วโลก = 12 Major fault lines / ดาณุภา ไชยพรธรรม, เรียบเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กถา, [2553].
เลขเรียกQE534.3 ส63,551.22 ด382ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 กรณีน่าศึกษาของความร่วมไม้ร่วมมือเพื่อจัดการภัยภิบัติในประเทศไทย (2547-2550) / เรียบเรียงโดย บัญ...
ชื่อผู้แต่งบัญชา พงษ์พานิช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : โครงการถอดรหัสข้อเรียนรู้เพื่อการอยู่ดีจากกรณีธรณีพิบัติใต้ทะเลและคลื่นยักษ์, 2551].
เลขเรียกGC222.ท9 บ62,363.348 ม616
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSoft quake : งานเขียนด้านธรณีวิทยาที่แอบนินทา"แผ่นดินไหว"แบบเบาๆ / สันติ ภัยหลบลี้.
ชื่อผู้แต่งสันติ ภัยหลบลี้.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกQE534.3 ส64,551.22 ส115ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมและการรับรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในภาคกลางของประเทศไทย : รายงานสรุปการประชุม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาระดับชาติเรื่องการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมและการรับรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในภาคกลางของประเทศไทย (2555 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, [2555].
เลขเรียก363.34936 ก485ก 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมและการรับรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในภาคกลางของประเทศไทย : รายงานสรุปการประชุม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาระดับชาติเรื่อง การจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมและการรับรู้ภัยพิบัติแผ่นดินไหวในภาคกลางของประเทศไทย (2555 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2555
เลขเรียกส.ร. 363.349 ก27ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการพิบัติภัย : คู่มือผู้บริหารสถานศึกษา / สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ.
ชื่อผู้แต่งสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2549.
เลขเรียกGC221.2 .ค524 2549,371.201 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันชีวิตจากภัยธรรมชาติ / ผู้เรียบเรียง ประเสริฐ วิทยารัฐ, น้อม งามนิสัย.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ วิทยารัฐ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2549.
เลขเรียกGB5008.ท9 ป46,363.349 ป422ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการลดความเสี่ยงจากธรณีพิบัติภัย : คลื่นยักษ์สึนามิ / กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่...
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2548]
เลขเรียกGC221.2 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหว...
ชื่อผู้แต่งบุรฉัตร กันตะกะนิษฐ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 363.3495 บ472ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำแผน/การฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนระดับชุมชนกรณีภัยจากคลื่นสึนามิ / กรมป้องกันและบรรเทาสาธา...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2550.
เลขเรียกสร 363.34 ก218ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการป้องกันความเสียหายส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างของอาคารโรงพยาบาลจากภัยแผ่นดินไหว / ชยานนท์ หรรษภิ...
ชื่อผู้แต่งชยานนท์ หรรษภิญโญ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกส.ร. 363.3495 ช162ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือชาวบ้าน : การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากคลื่นสึนามิ / กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
ชื่อผู้แต่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2552.
เลขเรียกHV635.5 ก43,551.4637 ค695 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือรับมือแผ่นดินไหวและภัยสึนามิ / ผู้เขียน นายรอบคอบ
ชื่อผู้แต่งนายรอบคอบ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกQE537 น64,551.4637 น64ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา