Found: 21  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 / จัดเเตรียมโดย ศูนย์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544.
เลขเรียก630.9593 ก491
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลงานสุขาภิบาลอาหารในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 8 (2540-2544) = The evaluation of food ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, [254-]
เลขเรียกRA601 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานของกรมการพัฒนาชุมชน 2538 / กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพิ่มเสริมกิจ, 2538.
เลขเรียก307.14 ก494ง 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานของกรมการพัฒนาชุมชน 2540 / กรมการพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพิ่มเสริมกิจ, 2540.
เลขเรียก307.14 ก494ง 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการศึกษาเรื่องสถานภาพของแผนพัฒนาการสาธารณสุขในอดีต-ปัจจุบันและทิศทางของแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแล...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เดอะเบสท์ กราฟิค ดีไซน์, 2539.
เลขเรียกWA540.1.JT3 ก351ร 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร เรื่อง สถานภาพของแผนพัฒนาการสาธารณสุขในอดีต-ปัจจุบันและทิศทางของแผนพัฒนากา...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เดอะเบสท์ กราฟิค ดีไซน์, 2539.
เลขเรียกWA540.1.JT3 ก351ร 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่แปด พ.ศ.2540-2544 / สำนักงานคณะกรรมการพ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2539?]
เลขเรียกHC445 .พ631 2540-44,338.9593 ค1411ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-พ.ศ.2544) / โดย สำนักงานคณะกรรมการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539.
เลขเรียกHC497.ท9 อ884 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาภาคใต้ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 : รายงานการศึกษาและการจัดทำแนวทางการพัฒนา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัย, 2540
เลขเรียกHC445.Z7S68 ม56 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) พร้อมสรุป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2539.
เลขเรียก379.593 ผ75ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / จัดทำโดย งานวิเคร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียกLA1223.K3 ผ931 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / คณะกรรมการอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2539.
เลขเรียกWA541 ผ585 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาคนและสังคมในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) / สำนักงานคณะกรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2539.
เลขเรียกHD5822.55.A6 ส532ผ 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาคนและสังคม (พ.ศ. 2542-2551) / สำนัก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2542.
เลขเรียกP95.82.ท9 ส62,384.593 น473ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ฉบับร่าง / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศร...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2538.
เลขเรียก330.9593 ค36ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา