Found: 60  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนพัฒนาการสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / [...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2539.
เลขเรียกRA541.T5 ร399
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2536].
เลขเรียกR644.ท9 ก461,WA11.JT3 ก218ป 2536,351.593 สธ01ก 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎบัตรเพื่อพัฒนาการทางสุขภาพ = Charter for health development / [กระทรวงสาธารณสุข]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศรีอนันต์, 2523.
เลขเรียกRA394.9 ก113,WA395 ก113 2523
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลครึ่งแผนงานรองควบคุมโรคติดต่อ ตามแผนพัฒนาการสาธารณสุข ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง...
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมโรคติดต่อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2544.
เลขเรียกRA643.7.ท9 ก44,WC100 ก491 2544,351.776 ก151ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลงานสุขาภิบาลอาหารในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 8 (2540-2544) = The evaluation of food ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, [254-]
เลขเรียกRA601 ก491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลแผนงานด้านสาธารณสุข : หลักการดำเนินงานเพื่อพัฒนากระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาสาธารณสุขของปร...
ชื่อผู้แต่งชัยนาท จิตตวัฒนะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540.
เลขเรียกWA541 ช388ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย / สุวรรณา กิตติเนาวรัตน์ = An analytical study...
ชื่อผู้แต่งสุวรรณา กิตติเนาวรัตน์
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสาธารณสุขมูลฐาน / เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศรี เปลี่ยนขำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2542.
เลขเรียกRA427.9 พ899,WA100 พ911ก 2542,614 พ53ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย / [สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสา...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2527.
เลขเรียกRA541.T5 ค122,WA100 ส639ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินผลประจำปีของการพัฒนาด้านสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ...
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2541.
เลขเรียกWA525 ค695 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาอนาคตการสาธารณสุข = Health futures handbook / Martha J. Garett ; แปลและเรียบเรียงโดย...
ชื่อผู้แต่งกาเรท, มาร์ทา เจ
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนัก, 2540.
เลขเรียกWA525 ค695 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทฤษฎี แนวคิดและหลักการการวางแผนพัฒนาการสาธารณสุข / สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2535.
เลขเรียกWA525 ท166 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะการตายในประเทศไทย : การศึกษาระดับและแนวโน้มของการตาย และประเด็นด้านสุขภาพของประชากร = Mortality...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ESCAP, [2529?]
เลขเรียก304.64 ภ476
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะการตายในประเทศไทย : การศึกษาระดับและแนวโน้มของการตายและประเด็นด้านสุขภาพของประชากร = Mortality ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ESCAP, [2529?].
เลขเรียก304.64 ภ476 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา