Found: 143  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 7 (2535-2539) / กองแผนงาน ฝ่ายวางแ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ฝ่ายวางแผนและพัฒนา. กองแผนงาน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : กอง, 2533.
เลขเรียกLC94.T5 ร399 2535-39
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ที่สอดค...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2551
เลขเรียกLA1221 ก188 2550-54
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) / สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
เลขเรียกLB2341.8.ท9 ส633,อ 378.107 ก17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / กระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ ] : กระทรวง, 2536.
เลขเรียก379.593 ก437 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ....
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี, [2538]
เลขเรียกLC94.T5 ก439
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายของแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 6 (2530-2534) / กองนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง การกำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายของแผนพัฒนา การศึกษาระยะที่ 6 (2530-2534) (2527 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2527.
เลขเรียกLC87 ก525ก 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินการนำแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) สู่การปฏิบัติ : รายละเอียดประมาณกา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2540.
เลขเรียก371.00212 ก451
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารการศึกษากับสังคมยุคใหม่ : เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 8-9 เมษายน 2534 ณ ม...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารการศึกษา กับสังคมยุคใหม่ (2534 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียก379.593 ก 582 ก 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสมัชชาวิชาการประจำปี 2528 เรื่องการวางแผนพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2530-2534 / โดย สถาบันวิจัยสังคม ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสมัชชาวิชาการประจำปีเรื่องการวางแผนพัฒนาประเทศ พ.ศ. 2530-2534 (2528 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2528.
เลขเรียกHC445 ก484ก 2528
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมาณการจำนวนผู้เรียนตามกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2550.
เลขเรียกLB2846 ส646,371.8021 ก17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แนวทางสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาประเทศ / โดย อำรุง จันทวานิช
ชื่อผู้แต่งอำรุง จันทวานิช
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542.
เลขเรียกLC94.T5 อ711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการพัฒนาคน : ศาสนากับการศึกษา / สมพร เทพสิทธา.
ชื่อผู้แต่งสมพร เทพสิทธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2539.
เลขเรียกLC432.ท9 ส43,330.9593 ส265ก
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ระบบการวางแผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงการจัดทำแผนพัฒนาระยะที่ 6 (พ.ศ.252...
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ ไชยกิจ
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกLC94.T5 ม453ก 2532,351.0072 ม 554 ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการสิ่งแวดล้อม / รวีวรรณ ชินะตระกูล
ชื่อผู้แต่งรวีวรรณ ชินะตระกูล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง, 2540
เลขเรียกWT104 ก522 2541,304.2 ร287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากับการพัฒนาชนบทไทย : แนวคิดทฤษฎีและบทวิเคราะห์กรณีย้ายถิ่น / วิโรจน์ สารรัตนะ
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ สารรัตนะ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บริษัทอักษราพิพัฒน์, 2532.
เลขเรียกHT411 ว712ก 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา