Found: 45  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือสำรวจแผนที่ภูมิประเทศร่วมกับการใช้โปรแกรม Autodesk Land Desktop [electronic resource] ...
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ บ้ำสันเทียะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่ GIS เพื่อวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศที่มีความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและโคลนถล่มจังหวัดอุตรดิ...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา เดียวสุรินทร์
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกGA150 ก279ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่ภูมิประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น / โดย เกษม นิพพานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน = GIS mapp...
ชื่อผู้แต่งชนะกิจ ถือศักดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการ การแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2545 : วันที่18-20 ธันวาคม 2545 ณ โรงแรมโซ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศแห่งชาติ (2545 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อทำแผนที่ความอ่อนไหวต่อการปนเปื้อนของแหล่งน้ำใต้ดินในลุ่มน้ำพอง...
ชื่อผู้แต่งวันเพ็ญ บัวระพา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ ยูเอวี ในการสำรวจเพื่อการจำแนกสายพันธ์ุทุเรียนและติดตามการเกิดโรคทางใบในทุเรียน พื้นท...
ชื่อผู้แต่งวิระ ศรีมาลา
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2558
เลขเรียกวจ 912.014 ว746ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อทำแผนที่ระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ ...
ชื่อผู้แต่งเนาวรัตน์ สมบัติภูธร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เครื่องมือ GPS ของ TRIMBLE รุ่น 4000 SSi เพื่อใช้คำนวนอัตราการไหลสูงสุด / โดย สุรพันธ...
ชื่อผู้แต่งสุรพันธุ์ ศิริพันธุ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบแผนที่เวลาการใช้ที่ดินของกรมธนารักษ์ / โดย สุรัตน์ นุ้ยป้อม.
ชื่อผู้แต่งสุรัตน์ นุ้ยป้อม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550.
เลขเรียกGA102.7.ท9 ส74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลขสำหรับการแสดงผลบน NASA WORLD WIND / สรัญพงศ์ มุสิแ...
ชื่อผู้แต่งสรัญพงศ์ มุสิแก้ว
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนที่ความยาวนานแสงแดดโดยอาศัยแบบจำลองทางดาราศาสตร์และภูมิประเทศ / อภิวัชร์ ธรรมศิริ = Deve...
ชื่อผู้แต่งอภิวัชร์ ธรรมศิริ, 2511-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแผนที่ปริมาณฝนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทยและบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน / โดย เพ็ญพ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญพร นิ่มนวล
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาฟิสิกส์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกQC30 พ72 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางนัยทั่วไปสำหรับข้อมูลแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยวิธีนิกเกอร์สันและฟรีแมน / เจษฎา เกิดศ...
ชื่อผู้แต่งเจษฎา เกิดศรีเล็ก, 2516-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของพื้นหลักฐานประเทศไทย : WGS84 กับอินเดียน 1975 / ศรายุทธ อยู่สำราญ ...
ชื่อผู้แต่งศรายุทธ อยู่สำราญ, 2515-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา