Found: 190  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมทรัพยากรธรณี / กรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2535
เลขเรียก354.593 ก164ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี กรมทรัพยากรธรณี.
ชื่อผู้แต่งกรมทรัพยากรธรณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2535.
เลขเรียกQE351 .ก45,555.93 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAtlas of Thailand [map] : การสำรวจและการทำแผนที่ / กรมแผนที่ทหาร.
ชื่อผู้แต่งกรมแผนที่ทหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2527.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Map
ชื่อเรื่องAtlas of Thailand [map] : สภาพดินโดยทั่วไป / กรมแผนที่ทหาร.
ชื่อผู้แต่งกรมแผนที่ทหาร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2523.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคำนวณงานวิศวกรรมสำรวจ 1 = Survey engineering computation 1 / รวบรวมและเรียบเรียงโดย ยรรยง ทรัพย...
ชื่อผู้แต่งยรรยง ทรัพย์สุขอำนวย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : รุ่งแสงทองพริ้นติ้ง, 2557.
เลขเรียกTA545 ย143ก,526.9 ย44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการถ้ำเบื้องต้นในพื้นที่อนุรักษ์ : เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ แล...
ชื่อผู้แต่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการถ้ำเบื้องต้นในพื้นที่อนุรักษ์ (2543 : กาญจนบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนัก, 2544
เลขเรียกGB608.81.T5 ก643 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือสำรวจแผนที่ภูมิประเทศร่วมกับการใช้โปรแกรม Autodesk Land Desktop [electronic resource] ...
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ บ้ำสันเทียะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่ GIS เพื่อวิเคราะห์สภาพภูมิประเทศที่มีความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและโคลนถล่มจังหวัดอุตรดิ...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา เดียวสุรินทร์
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกGA150 ก279ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนที่แสดงแหล่งที่ตั้ง หมู่บ้านชาวเขาในประเทศ โดยใช้ remote sensing : รายงานผลการดำเนินงาน ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2528-
เลขเรียก526.982 ก446
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำโครงข่าย GPS ในประเทศไทยให้เป็นเอกภาพ / นันทบูล อินทุภูติ = Unification of GPS networks in ...
ชื่อผู้แต่งนันทบูล อินทุภูติ 2515-
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบโครงข่ายสามเหลี่ยมด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย / ธวัชชัย กฤษณ์เพ็ชร์ = An investigation on ...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย กฤษณ์เพ็ชร์
พิมพลักษณ์2525.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่ชั้นดินกรุงเทพมหานครโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ / คมศิลป์ วังยาว = Bangkok subsoil map...
ชื่อผู้แต่งคมศิลป์ วังยาว
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่ด้วยกล้อง Total Station โดยใช้โปรแกรม Civil-Survey / โดย บัญชา ตรีศิลสัตย์, โสภณ พงศ์สุธ...
ชื่อผู้แต่งบัญชา ตรีศิลสัตย์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่ภูมิประเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น / โดย เกษม นิพพานนท์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [254-]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน = GIS mapp...
ชื่อผู้แต่งชนะกิจ ถือศักดิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา