Found: 1,465  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง(CAR 1,2,3,4 และ รายงานพัฒนาตนเอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา : รายงานการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน / ชน...
ชื่อผู้แต่งชนินทร์ พรหมเลข
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ / ทิศนา แขมมณี
ชื่อผู้แต่งทิศนา แขมมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกLB 1025.3 ท512ส 2549,371.102 ท511ส 2549
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ / ทิศนา แขมมณี.
ชื่อผู้แต่งทิศนา แขมมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกLB1025.3 ท63 2550,371.102 ท512ส 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 กิจกรรมสร้างทักษะคณิตศาสตร์ / ชารอน แมกโดนัลด์, เดโบราห์ ซี จอห์นสัน ; แปลโดย นฤมล ตัญญพงศ์ปรัช...
ชื่อผู้แต่งแมกโดนัลด์, ชารอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559
เลขเรียกQA135.6 ม82 2559,372.7 ม854ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง150 กิจกรรมสร้างทักษะคณิตศาสตร์ / Sharon MacDonald, เขียน ; Deborah C. Johnson, ภาพประกอบ ; นฤมล ตั...
ชื่อผู้แต่งแมกโดนัลด์, ชารอน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2559
เลขเรียก372.7044 ม855ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 ส : รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยแบบสร้างเสริมสะสมประสบการณ์ภาษา / สมจิต จ้นทร์ฉาย, อาภรณ์ ใจเที่ยง ...
ชื่อผู้แต่งสมจิต จันทร์ฉาย
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2544
เลขเรียก372.61 ส427ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 MAT : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน / เธียร พานิช [...
ชื่อผู้แต่งเธียร พานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี - สฤษดิ์วงศ์, 2546
เลขเรียก371.3 ธ617ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง4 MAT : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนของผู้เรียน / เธียร พานิช
ชื่อผู้แต่งเธียร พานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544.
เลขเรียกLB1027.25 ธ761,371.3 ธ617ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง72 กลยุทธ์ของอาจารย์ 3 : ผู้ชำนาญการและเชี่ยวชาญ / โดย สุรเสน ทั่งทอง
ชื่อผู้แต่งสุรเสน ทั่งทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญกิจ, 2544.
เลขเรียก371.102 ส855จ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBest practices : แผนการสอนภาษาไทยประถมศึกษาตอนต้น / พรพิไล เลิศวิชา
ชื่อผู้แต่งพรพิไล เลิศวิชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธารปัญญา , 2555
เลขเรียก495.9107 พ17บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBest practices แผนการสอนภาษาไทยประถมศึกษาตอนต้น : แผนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมองของเด็ก / ...
ชื่อผู้แต่งพรพิไล เลิศวิชา
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ธารปัญญา, 2558
เลขเรียก372.6 พ176บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChild centred : storyline method : การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เล...
ชื่อผู้แต่งอรทัย มูลคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2544.
เลขเรียกLB 1025.3 อ324ช 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องChild centred : storyline method : การบูรณาการหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้นท์, 2544.
เลขเรียกLB 1628 อ324ช 2544,375 ช37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา