Found: 166  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1724 วิธีในการรู้จักตัวเองให้ดีขึ้น = The book of tests / Michael Nathenson: เขียน ; ชูชัย สมิทธิ...
ชื่อผู้แต่งนาเธนสัน, ไมเคิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยดวงกมลสมัย, [253-]
เลขเรียกBF636 น466
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1724 วิธีในการรู้จักตัวเองให้ดีขึ้น = The book of tests / Michael Nathenson, เขียน ; ชูชัย สมิทธิไก...
ชื่อผู้แต่งนาเธนสัน, ไมเคิล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2532?]
เลขเรียก150.287 น466ห
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง30 ปี การวัดผล มศว. : ความเกี่ยวพันทางจิต / [คณะผู้จัดทำ อุดม ชูลีวรรณ ... และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, [2528]
เลขเรียกLB3051 ส647
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง61 คำถาม สแกนนิสัย (ที่ไม่มีใครบอกคุณ) / Josuke Nakagawa, เขียน ; กิ่งดาว ไตรยสุนันท์, แปล.
ชื่อผู้แต่งนะกะงะวะ, โจซุเกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินสปายร์, 2561.
เลขเรียก150.287 น366ห 2561 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPositive and negative syndrome scale ฉบับภาษาไทย (PANSS-T) / ผู้เรียบเรียง ธนา นิลชัยโกวิทย์ ; บรรณ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, [254-?]
เลขเรียกWM25 P857 254-?
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWhich one is real ? What is your true type in MBTI อย่าคิดว่าฉันเหมือนเขา อย่าเหมาว่าเราเหมือนกัน / ...
ชื่อผู้แต่งกิติมา หงส์ศิริกาญจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2559
เลขเรียกBF697 ก63,155.2 ก73อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดัดแปลงแบบทดสอบความเชื่อในแหล่งอำนาจควบคุมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ = The adaptation of the locus of c...
ชื่อผู้แต่งวรรณดี สุทธินรากร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541.
เลขเรียก155.28 ว247ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจประเมินสุขภาพจิต= Metal status examination : MSE [electronic resource] / จัดทำโดย ระพีพร ส...
ชื่อผู้แต่งระพีพร สุภาปัญญากุล
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ปีลิขสิทธิ์ [2558]
เลขเรียกRA790.7.T5 ร244
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความเป็นเอกมิติของแบบสอบ = Eaxaming the unidimensionality of test / โดย สุวิมล ติรกานันท...
ชื่อผู้แต่งสุวิมล ติรกานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ทดสอบทางการศึกษา, 2539.
เลขเรียก371.26 ส882ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบทางจิตวิทยา / ฉันทนา กล่อมจิต
ชื่อผู้แต่งฉันทนา กล่อมจิต
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2544.
เลขเรียกBF431 ฉ254
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบทางจิตวิทยา / นันทา สู้รักษา.
ชื่อผู้แต่งนันทา สู้รักษา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [254-].
เลขเรียกBF176 น63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบทางจิตวิทยา / นันทา สู้รักษา.
ชื่อผู้แต่งนันทา สู้รักษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, [2544?].
เลขเรียกBF176 น418
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบทางจิตวิทยา / สมพร สุทัศนีย์.
ชื่อผู้แต่งสมพร สุทัศนีย์ ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.
เลขเรียกBF176 ส43 2545,150.287 ส16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา