Found: 951  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDevelopment of Thai silkworm model for screening glucose lowering effect / Abhiruj Chiangsom = การพ...
ชื่อผู้แต่งAbhiruj Chiangsom.
พิมพลักษณ์2011.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการและปัญหาในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานก...
ชื่อผู้แต่งลำจวน สุขคุ้ม
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกLB3058.T5 ล331ก 2536,วจ 371.261 ล62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดแปลงและสร้างเกณฑ์ปรกติแบบทดสอบ อี พี พี เอส และวิเคราะห์บุคลิกภาพของนักศึกษาไทยระดับมหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งบุญส่ง นิลแก้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ฝ่ายผลิตตำราและเอกสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522.
เลขเรียกวจ 155.25 บ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดัดแปลงแบบทดสอบบุคลิกภาพ SAD และ FNE เพื่อใช้กับเยาวชน ระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือ / ศิริเพิ่ม เชาว...
ชื่อผู้แต่งศิริเพิ่ม เชาวน์ศิลป์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532.
เลขเรียกวจ 371.262 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจคุณภาพเครื่องมือในการวัดผลและการวิจัย / วิรัช วรรณรัตน์.
ชื่อผู้แต่งวิรัช วรรณรัตน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2532.
เลขเรียก371.26013 ว689ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัดและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึ...
ชื่อผู้แต่งรัตติกาล สารกอง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก371.58 ร365ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความเป็นเอกมิติ / สุวิมล ติรกานันท์.
ชื่อผู้แต่งสุวิมล ติรกานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.
เลขเรียกLB3051 ส76
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความเป็นเอกมิติของแบบสอบ = Examining the unidimensionality of test / โดย สุวิมล ติรกานัน...
ชื่อผู้แต่งสุวิมล ติรกานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ทดสอบทางการศึกษา ร่วมกับศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกH62 ส882ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของผลไม้โดยไม่ทำลายผล : โครงการนำร่อง Phase ที่ 2 : การประเมินความแก่อ่อนของทุเรียน...
ชื่อผู้แต่งธงชัย ยันตรศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543.
เลขเรียก620.1127 ธ118ก 2543
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบและการประเมินผลการนำคะแนนการทดสอบ GAT/PAT ไปใช้ในการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2559.
เลขเรียก371.26013 ก451 2559 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (ครูธุรการ) สังกัดสำนักงานเข...
ชื่อผู้แต่งพัชรียา โพธิ์ศรี
พิมพลักษณ์2556.
เลขเรียกวจ 658.306 พ62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบคุณสมบัติของแบบวัดคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อเอชไอวี (FAHI) ฉบับภาษาไทย / จันทิรา นิยมญาติ
ชื่อผู้แต่งจันทิรา นิยมญาติ
พิมพลักษณ์2550
เลขเรียกRC607.A26 จ63 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบแบบปิรามิคด้วยคอมพิวเตอร์ในวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / ไพศาล สุวรรณน้อย
ชื่อผู้แต่งไพศาล สุวรรณน้อย
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกวจ 540.73 พ95ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบโดยไม่ทำลายในงานเชื่อมและงานวิจัย = Non - destructive testing in welds and researches / อา...
ชื่อผู้แต่งอาษา ประทีปเสน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
เลขเรียกTA492.W4 อ672,671.5 อ672ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมาณค่า Structural number สำหรับผิวทางยืดหยุ่นโดยวิธีการทดสอบแบบไม่ทำลาย / โดย ธนศักดิ์ ใฝ่กระ...
ชื่อผู้แต่งธนศักดิ์ ใฝ่กระโทก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง, 2544.
เลขเรียกTE250 ธ35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา