Found: 711  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง17 เครื่องมือนักคิด (17 problem solving devices) / ผู้เขียน วันรัตน์ จันทกิจ ; [บรรณาธิการ นพเก้า ศ...
ชื่อผู้แต่งวันรัตน์ จันทกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2546.
เลขเรียกTS156 ว63,658.56 ว436ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGAT มาหาสนุก / อาจารย์อู๋.
ชื่อผู้แต่งอาจารย์อู๋
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : ภาราดาบุ๊ค, 2555.
เลขเรียก378.1616
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe development and validation of a cloze test of English structure / Suphat Moolsun = การพัฒนาและห...
ชื่อผู้แต่งSuphat Moolsun.
พิมพลักษณ์1974.
เลขเรียกPE1073 S85
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการและปัญหาในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานก...
ชื่อผู้แต่งลำจวน สุขคุ้ม
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกLB3058.T5 ล331ก 2536,วจ 371.261 ล62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการกำหนดความยาวที่เหมาะสมของแบบทดสอบอิงโดเมน เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์...
ชื่อผู้แต่งกฤษณา มีมุกด์
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกLB3058.T5 ก282ก 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำคลังข้อสอบ (แนวคิดสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบงานคลังข้อสอบของสถานศึกษา) / อุทัย ...
ชื่อผู้แต่งอุทัย บุญประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีมงคลการพิมพ์, 2535
เลขเรียก371.261 อ736ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดัดแปลงแบบทดสอบบุคลิกภาพ SAD และ FNE เพื่อใช้กับเยาวชน ระดับอุดมศึกษาในภาคเหนือ / ศิริเพิ่ม เชาว...
ชื่อผู้แต่งศิริเพิ่ม เชาวน์ศิลป์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532.
เลขเรียกวจ 371.262 ศ74ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจคุณภาพเครื่องมือในการวัดผลและการวิจัย / วิรัช วรรณรัตน์.
ชื่อผู้แต่งวิรัช วรรณรัตน์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2532.
เลขเรียก371.26013 ว689ก 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความตรงของดัชนีการทุจริตในการสอบของฮาร์พ-โฮแกน / อมตพร หาญชนะ.
ชื่อผู้แต่งอมตพร หาญชนะ.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียก371.26 อ272ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความตรงของดัชนีชี้ความบกพร่องของผู้ตอบแบบทดสอบโดยการวิเคราะห์แบบแผนการตอบข้อกระทง ที่พัฒนา...
ชื่อผู้แต่งจันทิรา จั่นผ่อง
พิมพลักษณ์2542.
เลขเรียกLB3058.T5 จ285ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลการวัดและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของความไม่ซื่อสัตย์ทางวิชาการของนักศึ...
ชื่อผู้แต่งรัตติกาล สารกอง.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก371.58 ร365ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบ การคิดเอกนัยด้านสัญลักษณ์หกฉบับ ตามทฤษฎีของกิลฟอร์ด ...
ชื่อผู้แต่งมิ่ง เทพครเมือง.
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก153.93
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบทดสอบการคิดเอกนัยด้านสัญลักษณ์หกฉบับตามทฤษฏีของกิลฟอร์ด / ...
ชื่อผู้แต่งมิ่ง เทพครเมือง.
พิมพลักษณ์2539.
เลขเรียก371.26 ม555ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจสอบความเที่ยงตรงโมเดลการวัดความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาเยาวชนลาว = Validation of measureme...
ชื่อผู้แต่งพรวิไล ปัญญาวงศ์.
พิมพลักษณ์2561.
เลขเรียก796.092 พ279ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา