Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง209 ฟอนต์สวย Photoshop / ปิยพร เชี่ยวชูศักดิ์, พิชัย พงศ์พิทักษ์พงศ์.
ชื่อผู้แต่งปิยพร เชี่ยวชูศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี, 2553.
เลขเรียกT385 ป619,686.22544 ป619ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFonts Workshop 144 : ตกแต่งตัวอักษรให้สวยด้วย Photoshop Workshop ออกแบบและตกแต่งตัวอักษรสำหรับใช้งา...
ชื่อผู้แต่งณัฐพงศ์ วณิชชัยกิจ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีอินโฟดิสทริบิวเตอร์เซ็นเตอร์, 2552.
เลขเรียกZ250.8.A25 ณ336,006.68 ณ63ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องOpen types / [ประชา สุวีรานนท์ ... [และคนอื่น ๆ] ; จิระ จริงจิตร, บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์นนทบุรี : Core Function, 2548-
เลขเรียกZ249.3 .อ94,686.224 อ976
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPattern recognition / จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ชื่อผู้แต่งเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Pattern recognition. (2533 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2533
เลขเรียกTK7882.P3 อ-พ 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องType on screen = ออกแบบและใช้งานตัวอักษรสำหรับสื่อสมัยใหม่ / เอลเลน ลัปตัน ; สุวิสา แซ่อึ่ง, แปล
ชื่อผู้แต่งลัปตัน, เอลเลน
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2560
เลขเรียกZ246 ล-ท 2560,745.6 ล115อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคืนข้ามภาษาสำหรับคำทับศัพท์ภาษาไทย/อังกฤษด้วยวิธีการนิวรอลเน็ตเวิร์ก แบบจำลองฮิดเด็นมาร์คอฟ แล...
ชื่อผู้แต่งศิริพจน์ สุรบถโสภณ
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการสีเพื่องานกราฟิก = Color management sysyem / นิพัทธ์ ไพบูลย์พรพงศ์.
ชื่อผู้แต่งนิพัทธ์ ไพบูลย์พรพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกT385 .น66 2551,006.6 น36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้จำตัวอักษรภาษาไทยแบบออนไลน์โดยใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คอฟและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชิน / ปริญญา สงวน...
ชื่อผู้แต่งปริญญา สงวนสัตย์
พิมพลักษณ์2547.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ทั่วไป และวิธีการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ / จัดโดย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความรู้ทั่วไป และวิธีการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ (2534 : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2534
เลขเรียกQ335 ก-ค 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเซตคอมพิวเตอร์ภาษาจีน / วีระชาติ วงศ์สัจจา.
ชื่อผู้แต่งวีระชาติ วงศ์สัจจา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี บริษัทตถาตา พับลิเคชั่น, 2552.
เลขเรียกQA76.76.W56 ว64,005.437 ว844ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องป้ายอักษรวิ่งสำหรับภายนอกอาคาร / โดย บรรพต ตันอาสุวงกุล, ภูมิศักดิ์ ลัมประเสริฐ, ศิริญญา อำมาตย์โคต...
ชื่อผู้แต่งบรรพต ตันอาสุวงกุล
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา