Found: 29  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องClassifying character's action in role-playing game simulation using resilient backpropagation neura...
ชื่อผู้แต่งPiyachai Eamsukawat.
พิมพลักษณ์2012.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDuplicate-sampling of difficult-to-classify sheme / Parinya Weangsamoot = แบบแผนการสุ่มตัวอย่างซ้ำข...
ชื่อผู้แต่งParinya Weangsamoot.
พิมพลักษณ์2008.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องStructured svm backpropagation to convolutional neural network applying to human pose estimation / P...
ชื่อผู้แต่งPeerajak witoonchart
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดเรียงคำในประโยคภาษาอังกฤษให้มีลำดับการแปลตรงกับความหมายในประโยคภาษาไทย โดยใช้โครงข่ายประสาทเที...
ชื่อผู้แต่งอนุชา แหวนเงิน 2517-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจำแนกประเภทแผนภูมิควบคุมคุณภาพที่ผิดปกติ โดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์กแบบแพร่กระจายย้อนกลับ กรณีข้อมูลมี...
ชื่อผู้แต่งศศิพิชญ์ พลอยนิล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดเล็มอย่างอ่อนสำหรับต้นไม้ตัดสินใจโดยการใช้แบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก / ก้องศักดิ์ จงเกษมว...
ชื่อผู้แต่งก้องศักดิ์ จงเกษมวงศ์ 2519-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารอ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคโครงข่ายใยประสาทเทียม / อรอนงค์ วรรณราช = Pa...
ชื่อผู้แต่งอรอนงค์ วรรณราช 2519-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์การโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัยและแบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์กในการรู้จำตัวพิมพ์อักษรไทย / ส...
ชื่อผู้แต่งสุกรี สินธุภิญโญ
พิมพลักษณ์2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์นิวรอลเน็ตเวิร์กหลายโครงข่ายบนข้อมูลขนาดใหญ่ / กฤศณัฏฐ์ บุญเกียรติพงษ์ = Applying multip...
ชื่อผู้แต่งกฤศณัฏฐ์ บุญเกียรติพงษ์
พิมพลักษณ์2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้เครือข่ายประสาทเทียมในรีเลย์ระยะทางสำหรับการป้องกันสายส่งไฟฟ้ากำลัง / ชาญชัย ชัยกัณหา...
ชื่อผู้แต่งชาญชัย ชัยกัณหา 2520-
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แบ็กพรอพาเกชันนิวรอลเน็ตเวิร์ก เพื่อจำแนกประเภทจากกฎความสัมพันธ์ของประเภท / นภาพรรณ ย...
ชื่อผู้แต่งนภาพรรณ ยิ่งชาญกุล
พิมพลักษณ์2548.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้โครงข่ายใยประสาทเทียมในการจำลองความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ-อัตราการไหล / เลอพงศ์ อ่ำส...
ชื่อผู้แต่งเลอพงศ์ อ่ำสุริยา
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบตอบรับเอกสารจากเครื่องโทรสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์โดยระบุชื่อผู้รับปลายทางแบบอัตโนม...
ชื่อผู้แต่งนริศรา ปัทมาพรพรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2547.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์ในการจำลองการทำงาน ของนิวรอลเนตเวิร์กโดยใช้แบบจำลองแบ็กพรอเพเกชัน / ศุภั...
ชื่อผู้แต่งศุภัทรา สุนทราภัย 2509-
พิมพลักษณ์2539.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้จำการอ่านริมฝีปากโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์สัญญาณแปรตามเวลาและนิวรอลเน็ตเวิร์ก / ปกิต ศีลประ...
ชื่อผู้แต่งปกิต ศีลประชาวงศ์ 2515-
พิมพลักษณ์2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา