Found: 85  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาที กับการใช้งาน MS-DOS 5 / วิรัช วินิจวัฒนาวงษ์
ชื่อผู้แต่งวิรัช วินิจวัฒนาวงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2536.
เลขเรียกQA76.76.O63 น977 2536,005.42 ว689ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 วันใช้งานเป็น 4 โปรแกรม / เฉลิมพล ทัพซ้าย.
ชื่อผู้แต่งเฉลิมพล ทัพซ้าย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : 3495 บุ๊คเซ็นเตอร์ , [2540].
เลขเรียกQA 76.6 ฉ422ส [2540]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องComputerland : DOS / จัดทำโดย ทีมงานคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน
ชื่อผู้แต่งทีมงานคอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทีมงาน, ม.ป.ป.
เลขเรียกQA76.76.O63 ท5337
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCP/M & MS-DOS / สิทธิชัย ประสานวงศ์, บรรเทิง ศิริอัญชนาวงศ์
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 2529.
เลขเรียกQA76.76.O63 ส722C 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDOS 5.0 / ทอม ตันติสฤษดิ์ชัย
ชื่อผู้แต่งทอม ตันติสฤษดิ์ชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2535.
เลขเรียกQA76.76.O63 ท332 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDos 5.0 / ทอม ตันติสฤษดิ์ชัย
ชื่อผู้แต่งทอม ตันติสฤษดิ์ชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อินฟอร์เมติก บิซิเนส พลับลิเคชั่น, [253-]
เลขเรียกQA76.76.O63 ท332,005.43 ท332ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDOS : Disk operation system, version 3.30 / สิทธิชัย ประสานวงศ์, บรรเทิง ศิริอัญชนาวงศ์
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 2530.
เลขเรียกQA76.76.O63 ส722D 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDos version 3.30 / สิทธิชัย ประสานวงศ์, บรรเทิง ศิริอัญขนาวงศ์
ชื่อผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องIntroduction to computer & MS-DOS 6.2 / [วราพร จันกระจ่าง]
ชื่อผู้แต่งวราพร จันกระจ่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์บ ค.ศ.1995 [2538]
เลขเรียกQA76.76.O63 ว316
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMicrosoft MS-DOS step by step ครอบคลุมเวอร์ชั่น 6.0 และ 6.2 = Microsoft MS-DOS step by step 6.2 / ...
ชื่อผู้แต่งนันทพล ชื่นชวลิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537.
เลขเรียกQA76.76.O63 น421m 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMicrosoft MS-DOS คู่มืออ้างอิงสำหรับโปรแกรมเมอร์ ครอบคลุมถึงเวอร์ชัน 6.2 = Microsoft MS-DOS Program...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538.
เลขเรียกQA76.76.O63 ม964,005.44 ธ395ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMS DOS 6.2 และเวิร์ดจุฬา 1.6 / ชัยรัตน์ เจน.
ชื่อผู้แต่งชัยรัตน์ เจน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2537.
เลขเรียกQA76.76.O63 ช424
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMS-DOS 6.2 / สมศักดิ์ จตุรัตนชัยพร.
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ จตุรัตนชัยพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538..
เลขเรียกQA76.76.O63 ช613,005.3682 ส282อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMS-Dos and Windows : บทเรียนบทแรกสำหรับผู้เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ / ทักษิณา สวนานนท์ และ มัณฑนา ปราการ...
ชื่อผู้แต่งทักษิณา สวนานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไฮเทคพรินติ้ง, 2537.
เลขเรียกQA76.8 ท339,005.43 ท339ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา