Found: 333  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง11 ธุรกิจไทยในยุคทองของอาเซียน / ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปราชญ์, 2556.
เลขเรียกHD2341 ถ-ส 2556,332.6730959 ถ192ส
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี อาเซียน / กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ. กรมอาเซียน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2530.
เลขเรียกHC441 ท535 2530,327.1 อ212ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 คำ กุญแจไขอาเซียน / ผู้เขียน กิตติ ประเสริฐสุข ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
เลขเรียกDS521 ห6 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558 : คู่มือฉบับประชาชนสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียกDS525 ห556ก 2556,341.247 ห21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง58 คำตอบสู่ประชาคมอาเซียน 2558 : คู่มือฉบับประชาชนสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียกDS 526.7 .ก8 2556
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[อาเซียน อินโฟกราฟฟิก] = ASEAN infographic / บรรณาธิการ พิภพ อุดร, อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร ; วิจัยและออก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ [และ] สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2555?].
เลขเรียกHA4590.8 อ6 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องAEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / อณฎณ เชื้อไทย.
ชื่อผู้แต่งอณฎณ เชื้อไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, 2555.
เลขเรียกHC441 อ32,337.159 อ14อ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASEAN economic community : AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.
ชื่อผู้แต่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2551.
เลขเรียกHC441 ก45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASEAN mini book / กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2556.
เลขเรียกDS525 อ617ก 2556,341.247 อ21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASEAN mini book : we are ASEAN towards ASEAN community 2015 / กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ชื่อผู้แต่งกระทรวงการต่างประเทศ. กรมอาเซียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน, 2558
เลขเรียกDS520 ก-อ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASEAN moments : อาเซียน...เปลี่ยนผ่านในกาลเวลา / วิทวัส ศรีวิหค, บรรณาธิการ text
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2559
เลขเรียกDS521 .อ64 2559,341.247 A816A
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASEAN readiness index / บรรณาธิการ โดย อาณัติ ลีมัคเดช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557
เลขเรียกHG4521 อ 2557,337.159 อ617
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องASEAN Reality โอกาส ความฝัน ความจริง / บรรณาธิการ โดย ปาริชาติ โชคเกิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2556
เลขเรียกDS520 อ 2556,341.2473 อ62อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDiscover BIMSTEC / กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, [2547?]
เลขเรียกHF1586.5.Z4A785 ด64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องE-BOOK ชุด เปิดประตูไทยสู่ประตูโลก [แผ่น 1-4] [computer file] / จัดทำโดย สำนักพิมพ์ก้าวไกล [อานัฐ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ก้าวไกล, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา