Found: 216  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 มหัศจรรย์จากแผ่นดินสุวรรณภูมิ / รุ้งตะวัน อ่วมอินทร์
ชื่อผู้แต่งรุ้งตะวัน อ่วมอินทร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2554
เลขเรียกDS568 ร7จ 2554,959.3 ร72จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[บาง] ทัศนะของ "ความเป็นไทย" ธรรมวิทยา ศาสนา สถาปัตย์ และชาติพันธุ์ text = The Journal of the Thai...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555
เลขเรียก305.8593 บ285บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMade in Thailand 2 / นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งนวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2557
เลขเรียก306.09593 น297ม 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThainess : Sustainable ways of life / Kanda Vajrabhaya...[at el.]
พิมพลักษณ์Bangkon : Ministry of social and human security, 2010.
เลขเรียกDS568 T52,390.09593 T364
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรุงเทพฯ : เอกลักษณ์ไทย / สมพงศ์ เกรียงไกรเพชร
ชื่อผู้แต่งสมพงศ์ เกรียงไกรเพชร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สัมพันธ์การพิมพ์, 2528.
เลขเรียกDS571 .ส161
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
ชื่อผู้แต่งจรัญ จิตสาคร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาไทยคดีศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2547.
เลขเรียกLB1027.25 จ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดอาหารไทยให้แสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ไทย = Thai food presentation : emphasize on thai characteristi...
ชื่อผู้แต่งศาตรา กระฉอดนอก.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและท้องถิ่นในแผนปฏิบัติการประจำปีในช่วงแผนพัฒ...
ชื่อผู้แต่งกัญญา สว่างเรืองศรี.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษา, 2542.
เลขเรียกว306.09593 ก113ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร / คณะกรรมการ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2546.
เลขเรียกDS586.5.ว26 อ74 2546,923.1593 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบการออกแบบเลขนศิลป์ที่แสดงเอกลักษณ์ไทย = The analysis of graphic design elemen...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ พิทยเมธี
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้าง "ความเป็นไทย" กระแสหลักและ "ความจริง" ที่ "ความเป็นไทย" สร้าง = The Construction of Mainstr...
ชื่อผู้แต่งสายชล สัตยานุรักษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2550?]
เลขเรียกส.ร. 390.09593 ส262ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ / สมพร เทพสิทธา
ชื่อผู้แต่งสมพร เทพสิทธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ, 2547.
เลขเรียกDS562.4 ส265ก 2547,306 ส 189 ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ / โดย สมพร เทพสิทธา.
ชื่อผู้แต่งสมพร เทพสิทธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ, 2532.
เลขเรียกDS562.4 .ส43 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเมืองและการสร้าง ความเป็นไทย โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช / สายชล สัตยานุรักษ์.
ชื่อผู้แต่งสายชล สัตยานุรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์, 2548.
เลขเรียกDS568.8 ส64,959.3044 ส657ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา