Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนแม่บททางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟูที่ทำเหมืองเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี ในเขต...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนแม่บททางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูที่ทำเหมืองเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณีในเขตเศ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2546.
เลขเรียก363.7384 ส36ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนแม่บททางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมือง เพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณีใน...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2546.
เลขเรียก363.7384 ก446 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนแม่บททางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองเพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณีในเ...
ชื่อผู้แต่งอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา , 2546.
เลขเรียกTD196.L4 อ14ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปิดเหมืองแร่และผลกระทบต่อการใช้ที่ดินและเศรษฐกิจของจังหวัดระนอง / สุพัฒน์ นพรัตน์ = Adverse effe...
ชื่อผู้แต่งสุพัฒน์ นพรัตน์
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเหมืองแร่โปแตชจังหวัดชัยภูมิ = A feasibility study of potash mining p...
ชื่อผู้แต่งบัญชา วงศ์แก้วโพธิ์ทอง, 2522-
พิมพลักษณ์2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย : สิ่งแวดล้อม'47 [การสัมมนา] 5-6 มิถุนายน 254...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (ครั้งที่ 8 : 2547 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย], 2547.
เลขเรียก363.7 ก525ส 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์การจัดทำแผนแม่บททางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการฟื้นฟูที่ทำเหมืองเพื่อการพัฒนาทร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2546.
เลขเรียกHC79.E5 ร64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานภาวะเศรษฐกิจและการเงินครึ่งปีแรกและแนวโน้มครึ่งหลังของปี 2529 / ส่วนวิจัยเศรษฐกิจ ฝ่ายวิจัยแล...
ชื่อผู้แต่งธนาคารนครหลวงไทย จำกัด.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ธนาคารฯ, [2529?].
เลขเรียกHC445 ธ37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปภาวะเศรษฐกิจ ปี 2528- และแนวโน้มปี 2529- / ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด.
ชื่อผู้แต่งธนาคารนครหลวงไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารฯ, [2528-2532]
เลขเรียกHC445 ธ36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมฆปริศนา : ประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องเหมืองแร่ในเมืองไทย / เรื่อง, บำเพ็ญ ไชยรักษ์ ; ภาพ, เริงฤทธ...
ชื่อผู้แต่งบำเพ็ญ ไชยรักษ์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียกTD194.68.T5 บ298,622 บ298ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหมืองสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / จักรพันธ์ สุทธิรัตน์...[และคนอื่นๆ] text.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์เครือข่ายการจัดการสารและของเสียอันตราย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียกTD195.M5 ห8 2558,333.765 ห699ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเหมืองสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / บรรณาธิการ จักรพันธ์ สุทธิรัตน์...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก622.4 s5631
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแร่ หิน ดิน ทราย / [มยุรี ปาลวงศ์]
ชื่อผู้แต่งมยุรี ปาลวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานเผยแพร่และอำนวยการ สำนักบริหารกลาง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2556.
เลขเรียกQE363.2 ม189 2556,549 ม44ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา