Found: 204  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1994 in picture (นิตยสารพบโลกฉบับพิเศษ) / โดยพิชัย วาสนาส่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจฟิล์มโปรเซส, 2537.
เลขเรียก070.43 ห159
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2000-2099 : สหัสวรรษ--รหัสอันตราย / วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ ; บรรณาธิการ ณัฐสิทธิ์ จันทร์แก้ว
ชื่อผู้แต่งวีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2552.
เลขเรียกCB161 ว836,303.4 ว37ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2012 โลกาวินาศ / ภราดร เบ้าสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งภราดร เบ้าสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2553.
เลขเรียกCB161 ภ191
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง2012 โลกาวิปโยค? / ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งชัชรินทร์ ไชยวัฒน์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ปัญญาญาณ, 2554.
เลขเรียกCB161 .ช636 2554,001.9 ช357
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง21 ธันวาคม ค.ศ. 2012 : วันพลิกชะตาโลก / ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งชัชรินทร์ ไชยวัฒน์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรีน-ปัญญาญาณ, 2552.
เลขเรียกCB161 .ช625 2552,001.9 ช112ย 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGlobal report : รวมรายงานและบทวิเคราะห์จากนิตยสาร Way และ a day weekly / กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Way of Book, 2556.
เลขเรียกHM 831 ก177ก 2556,363.7 ก173ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGlobal report : รวมรายงานและบทวิเคราะห์จากนิตยสาร Way และ a day weekly / กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
ชื่อผู้แต่งกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Way of Book, 2557.
เลขเรียกAC159.ก44 ก94 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe 2012 story : วัน(ไม่)สิ้นโลก / John Major Jenkins, เขียน ; ทรงพล ศุขสุเมฆ, แปล.
ชื่อผู้แต่งเจนกินส์, จอห์น เมเยอร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์บุ๊คส์, 2554.
เลขเรียกF1435.3.C14 จ73,001.9 จ199ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe next 100 years : จะเกิดอะไรในรอบ 100 ปี : พยากรณ์โลกวันนี้ถึงปี 2100 / George Friedman ; เกรีย...
ชื่อผู้แต่งฟรีดแมน, จอร์ช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2553
เลขเรียกJZ1305 ฟ138,327 ฟ47จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWHEN? รู้รอบเหตุการณ์สำคัญของโลก / นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ
ชื่อผู้แต่งนิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ปันรู้, 2553
เลขเรียกD23 น236 2553,030 น36ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องWhen? รู้รอบเหตุการณ์สำคัญของโลก / นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ ; คณะบรรณาธิการ ดนัย ไชยโยธา, พัชนิภา ชาวแ...
ชื่อผู้แต่งนิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2549.
เลขเรียกAC159 .น643 2549,909 น625ว2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกรณีพิพาทตะวันออกกลาง / ปรีชา ศรีวาลัย.
ชื่อผู้แต่งปรีชา ศรีวาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549.
เลขเรียกDS126.9 ป46,956 ป47ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระแสโลกศึกษา : ประมวลสาระชุดวิชา = World Currents study / บัณฑิตศึกษา สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตศึกษา. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549-2550.
เลขเรียก909.83 ม246ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้างเตียง / พิชัย วาศนาส่ง
ชื่อผู้แต่งพิชัย วาศนาส่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสารา, 2545.
เลขเรียกSF426 ช761ห 2545,089.95911 พ643ข
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรู้ทั่วไปเหตุการณ์ปัจจุบัน 2011 / กัลยา กรทิพยชัน, สุนี ตรีทิเพนทร์.
ชื่อผู้แต่งกัลยา กรทิพยชัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ด, 2553.
เลขเรียก909.82 ก117ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา