Found: 15  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจเขม่าปืนบนเสื้อผ้าด้วยเทคนิค SEM/EDS / โดย ณัฐนันท์ ชาติรักวงศ์.
ชื่อผู้แต่งณัฐนันท์ ชาติรักวงศ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกHV8077.5.C6 ณ63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบคุณภาพเพื่อลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม : กรณีศึกษาโรงงานอุตส...
ชื่อผู้แต่งวิลัยพร สุทธิ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
เลขเรียกTT498 ว64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องจักรตัดผ้าอัตโนมัติและโต๊ะตัดในการใช้พนักงานปูและต...
ชื่อผู้แต่งคงสิทธิ์ ลิ้มขจรเดช.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกTS165 ค25
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์การเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์จากผ้าของร้านเจ็มส์ & มิลค์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดน...
ชื่อผู้แต่งทิยานันท์ เหล่าวีระกุล
พิมพลักษณ์เพชรบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 2548
เลขเรียก658.8 ท489ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ที่ตั้งอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูปในภาคกลางของประเทศไทย / โดย ยศวร สุมาลย์โรจน์.
ชื่อผู้แต่งยศวร สุมาลย์โรจน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาภูมิศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548.
เลขเรียกHD58 ย55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมบริโภคเสื้อผ้าสำเร็จรูปของกลุ่มนักศึกษาชายรักชาย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวั...
ชื่อผู้แต่งสุทธิพันธ์ เปลี่ยนขำ.
พิมพลักษณ์นครปฐม: สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลปากร, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาศิลปหัตถกรรมไทยโซ่งในจังหวัดนครปฐม / ธิดา ชมภูนิช.
ชื่อผู้แต่งธิดา ชมภูนิช.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2539.
เลขเรียกTT113.ท9 ธ63,746.41 ธ34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปไทยในบริเวณชายแดน กรณีศึกษาอำเภอแม่สอด จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งพิมลภา เจนวุฒิพาณิชย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.
เลขเรียกHD58 พ63 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ของกิจกรรมไคเซ็นแบบกลุ่มควบคุมคุณภาพ กับจำนวนผลผลิต จำนวนของเสีย และทัศนคติการทำงานเป็นท...
ชื่อผู้แต่งสุทัศน์ เมืองมนประเสริฐ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558.
เลขเรียกHD30.4 ส73 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของเขม่าปืนบนเสื้อผ้าของผู้ยิงปืนและระยะเวลาภายหลังการยิงปืนที่วิเคราะห์โดย...
ชื่อผู้แต่งอัจฉราภรณ์ ประสงค์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทบาลัยศิลปากร, 2552.
เลขเรียกHV8077.5.C6 อ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการวัฒนธรรมการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตก.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2534.
เลขเรียกGT1510 .ศ66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อยืดคอกลมของผู้บริโภคในเขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม / สุรัชต์ แก้วมะไ...
ชื่อผู้แต่งสุรัชต์ แก้วมะไฟ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้บริโภคในตลาดค้าปลีก กรณีศึกษา ศูยน์การค้าเดอะ...
ชื่อผู้แต่งอุมาภรณ์ ภาคาแพทย์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจเสื้อผ้าสำหรับคนอ้วน= Marketing strategy form in garment bu...
ชื่อผู้แต่งหรรษา อยู่เสนาสน์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านเสื้อผ้าแฟชั่นริคเค็ซซ่ะ ณ ศูนย์การค้าเมโทรไนน์ กรุงเทพมหานคร = For...
ชื่อผู้แต่งศุทธินี ดำรงศักดิ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา