Found: 154  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์เห่เรือ / พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร.
ชื่อผู้แต่งธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์, เจ้าฟ้า, 2258-2298.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิสดอม, 2552.
เลขเรียกPL4206.ธ44 ก63 2552,895.91 ธ177ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์เห่เรือ / พระนิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์.
ชื่อผู้แต่งธรรมธิเบศร์ เจ้าฟ้า 2258-2298.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไผ่ มีเดีย เซ็นเตอร์, 2553.
เลขเรียกPL4206.ธ44 ก63 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง / เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์ ; และเสภาของสุนทรภู่ แต่ง 2 เรื่อง เสภาเรื่องพระราชพงศ...
ชื่อผู้แต่งธรรมธิเบศร์, เจ้าฟ้า, 2258-2298.
พิมพลักษณ์ลพบุรี : กรมศิลปากร, 2498.
เลขเรียกPL4206.ธ45 ก65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การอ่านทำนองร้อยกรองของสี่ภาค" คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 14-1...
ชื่อผู้แต่งการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การอ่านทำนองร้อยกรองของสี่ภาค" (2533 : มหาวิทยาศิลปากร)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533.
เลขเรียกPL4209.1 .ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละครไทย / ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล.
ชื่อผู้แต่งทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อมรการพิมพ์, [25--?].
เลขเรียกPN2891 ท44,808.2 ท151ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นของไทย / ของ มนตรี ตราโมท.
ชื่อผู้แต่งมนตรี ตราโมท, 2443-2538.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2518.
เลขเรียกGV1703.ท9 ม33 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการละเล่นของไทย / สุวัฒน์ กลิ่นเกษร
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ กลิ่นเกษร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกPN2890 .ส75 2559,791 ส876ก 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยทางมานุษยวิทยา / งามพิศ สัตย์สงวน.
ชื่อผู้แต่งงามพิศ สัตย์สงวน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535.
เลขเรียกGN42 .ง62 2535,301.072 ง341ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์บทบาท และค่านิยมในสื่อพื้นบ้าน "ละครเสภาขุนช้างขุนแผน" / ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ = The a...
ชื่อผู้แต่งธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกPN2890 .ธ64
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเกณฑ์มาตรฐานของกรับเสภา / บุษยา ชิตท้วม = The Study of crab-sepa standard pattern / Bussaya...
ชื่อผู้แต่งบุษยา ชิตท้วม
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนฉบับหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครกับฉบับสำนวนอื่น = A com...
ชื่อผู้แต่งชุมสาย สุวรรณชมภู.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534.
เลขเรียกPL4209.1.ข73 ช74 2534
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องขับเสภา ชุดไหว้ครูเสภา [Audio CD] / ครูแจ้ง คล้ายสีทอง
ชื่อผู้แต่งครูแจ้ง คล้ายสีทอง
พิมพลักษณ์2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขับเสภามาจากไหน? / สุจิตต์ วงษ์เทศ ; วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์...
ชื่อผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558, [2015]
เลขเรียกPL4202.7.ส75 ส722 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน / หอสมุดแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งหอสมุดแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2505.
เลขเรียก895.911 ห19ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน ตอนต่อจากฉบับหอสมุดแห่งชาติ
พิมพลักษณ์พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, 2507.
เลขเรียกPL4203 ศ37ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา