Found: 62  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEastern corner : a photo collection / by Seksan Prasertkul.
ชื่อผู้แต่งSeksan prasertkul.
พิมพลักษณ์Bangkok : Praphansarn, 2010.
เลขเรียกG468 S44,779 S463E
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกอบสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียน : กรณีศึกษาเรื่องเล่าจากประสบการณ์ชีวิตของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล / ...
ชื่อผู้แต่งดาราพร ศรีม่วง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.
เลขเรียกPL4157 ด646 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผ่านพ้นของยุคสมัย : รวมข้อเขียนคัดสรรจากหน้าหนังสือพิมพ์เล่มแรก / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2540.
เลขเรียกDS570.8.ส7 ก64,895.913 ส58ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เรื่องสั้นของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล / ตุลา เดชพลากูล
ชื่อผู้แต่งตุลา เดชพลากูล
พิมพลักษณ์2545
เลขเรียกPN3373 ต74 2545,808.831 ต47ก 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้าวเม็ดน้อย / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น, 2555.
เลขเรียกPL4209.4.ส75 ข65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนป่า / โดย กองบรรณาธิการสยามนิกร.
ชื่อผู้แต่งกองบรรณาธิการสยามนิกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาทิตย์, 2522.
เลขเรียกHX400.56.ส45 ค35
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝันเดือนตุลา : รวมปาฐกถาในวาระ "44 ปี 14 ตุลาคม" / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2557.
เลขเรียกJQ1745.A1 ส888 2557,320.9593 ส888ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝันเดือนตุลา : สี่สิบปีแห่งการแสวงหาเสรีภาพ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในประเทศไทย / เสกสรรค์ ...
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงาน 6 ตุลาคม 2519 และ 14 ตุลา 2516, 2557.
เลขเรียกJQ1745 ส888,ส.ร. 320.9593 ส518ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวตนและจิตวิญญาณ / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2545.
เลขเรียกPL4209.5.ส76 ต63,923.2593 ส82ต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวตนและจิตวิญญาณ / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2545.
เลขเรียก923.2593 ส888ต 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ้าหากไม่มีวันนั้น : รวมข้อเขียนคัดสรรจากหน้าหนังสือพิมพ์เล่มสี่ / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2549.
เลขเรียกPL4209.4.ส758 ถ64 2549,320.9593 ส82ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบันทึกคัดสรร พ.ศ. 2527-2540 / เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งเสกสรรค์ ประเสริฐกุล 2492-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สามัญชน, 2542.
เลขเรียกPL4209.S4 ส7บ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา