Found: 22  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดลองอัตราส่วนผสมในการทำเคลือบอะเวนจูรีน จากเศษแก้ว โซดาเฟลดสพาร์ ดินขาว และบอร์แรคซ สำหรับกระเบื...
ชื่อผู้แต่งชัยชาญ วานิชทวีวัฒน์.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 666.427 ช64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารอุปทานของอุตสาหกรรมเศษแก้ว เพื่อการรีไซเคิล / ธิติวัฒน์ ภินันท์ธนวัชร์ = Supply management...
ชื่อผู้แต่งธิติวัฒน์ ภินันท์ธนวัชร์
พิมพลักษณ์2551.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐ์แก้วเซรามิกที่ประกอบไปด้วยผลึกเฟอร์โรอิเล็กตริกระดับนาโน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / กมล...
ชื่อผู้แต่งกมลพรรณ เพ็งพัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551
เลขเรียกTA455.C43 ก44 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตกระเบื้องบุผนังแบบไม่เคลือบจากเถ้าแกลบ เศษแก้วใสและดินขาวระนอง [electronic resource] = Unglaz...
ชื่อผู้แต่งณัฐกฤตา ปิยะรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผลิตและศึกษาสมบัติของหินสังเคราะห์จากเศษวัสดุเหลือใช้ [electronic resource] = Production and prop...
ชื่อผู้แต่งสุพศิน พุ่มพวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฉากบังตาตกแต่งด้วยเศษขวดแก้ว / พิมพ์กมล คงสาลี.
ชื่อผู้แต่งพิมพ์กมล คงสาลี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์โชติเวช, 2551.
เลขเรียกผ110153 พ715ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาสูตรเคลือบเซรามิกอุณหภูมิต่ำโดยใช้วัสดุเหลือทิ้ง / ปวีณา เกตุบุญเรือง = Development of low ...
ชื่อผู้แต่งปวีณา เกตุบุญเรือง
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโฟมแก้วฉนวนความร้อนจากของเสียอุตสาหกรรม = Development of thermally insulating glass foams fr...
ชื่อผู้แต่งกรกฎ ภวนะวิเชียร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 628.4458 ก171ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาค่าความหนาแน่นและดัชนีหักเหของแก้วและการวัดสมบัติเชิงความร้อนของชิ้นส่วนรถยนต์บางชนิดที่เป็นพลา...
ชื่อผู้แต่งกิตติศักดิ์ เฮงหิรัญญวงษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
เลขเรียกQC387 ก63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ของเสียที่เป็นแก้วเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระเบื้ยงเซรามิก / วิวรรธน์ เทียนศิริ = Utilization of...
ชื่อผู้แต่งวิวรรธน์ เทียนศิริ, 2523-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เถ้าแกลบ เศษแก้วสีชา และดินอ่างทองสำหรับกระเบื้องบุผนังเผาที่อุณหภูมิต่ำ [electronic resource]...
ชื่อผู้แต่งดวงกมล พิรุณเจริญพร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เศษแก้วและกากตะกอนเคลือบฟริตเป็นตัวช่วยหลอมในการผลิตกระเบื้องเซรามิก / โดย ภัทรวรรณ เฉยเจริญ.
ชื่อผู้แต่งภัทรวรรณ เฉยเจริญ, 2522-.
พิมพลักษณ์[ปทุมธานี] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553.
เลขเรียกTP814 ภ6ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เศษแก้วในการทำอิฐคอนกรีตเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการจัดการเศษแก้วในเกาะสีชัง / หทัยชนก วันเพ็ญ = ...
ชื่อผู้แต่งหทัยชนก วันเพ็ญ, ผู้แต่ง
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเองได้รองเท้าลูกปัด / น้ำค้าง จินดาศักดิ์
ชื่อผู้แต่งน้ำค้าง จินดาศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2558
เลขเรียกTT 154 น514ท 2558,745.582 น514ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา