Found: 2,775  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่..." บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 5...
พิมพลักษณ์ม.ป.ท : คอมฟอร์ม, 2540.
เลขเรียกHB 171.5 ค181 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"รู้เก็บ รู้ใช้" : 9 เรื่องสั้นชนะการประกวดรางวัลในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุนของตลาดห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548.
เลขเรียกPL4209 .ร752 2548,332.0415 ร411
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559 : การประชุมทางวิชาการ ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ "ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ด้านตลาดการเงินไทย" (ครั้งที่ 24 : 2559 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2559
เลขเรียกส.ร. 332.632 ธ177ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1999 จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย : จากโลกาภิวัฒน์..สู่..ชุมชน / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
เลขเรียกHB74.P65 ห36 2542,330.9593 ณ212ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 ปี ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ / บรรณาธิการ ปกป้อง จันวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550.
เลขเรียกHN700.55.ก8 ย67 2550,300 ย318
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365+1 --คำศัพท์การเงินและการลงทุน / ผู้เขียน, อัจฉรา โยมสินธุ์.
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา โยมสินธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2555.
เลขเรียกHG151.3 .อ63 2555,658.15 อ407ส 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง365+1... คำศัพท์การเงินและการลงทุน / อัจฉรา โยมสินธุ์
ชื่อผู้แต่งอัจฉรา โยมสินธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บุญศิริการพิมพ์ จำกัด, 2555
เลขเรียก330.03 อ622ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 48 ปาฐกถาภูมิปัญญานักคิดไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549-
เลขเรียกDS562.13 .ป86,959.3044 ส733
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง51 คำถาม เรียนรู้ เศรษฐศาสตร์ ใกล้ตัว = 51 Thinking about economice for elementary school student /...
ชื่อผู้แต่งเคียว, ลี ซาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุกส์, 2551.
เลขเรียก330 ค886ห 2551 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง51 คำถาม เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว/ ลี ชาน เคียว, ชอง ยาง มิน ;ผู้แปล วรรณวรา จิราภัทร ;บรรณาธิการ ...
ชื่อผู้แต่งเคียว, ลี ชาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่น, 2550.
เลขเรียกHB 180.T4 ค886ห 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี นิพนธ์ พัวพงศกร / นิพนธ์ พัวพงศกร ; บรรณาธิการ, สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551.
เลขเรียก330
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี นิพนธ์ พัวพงศกร / นิพนธ์ พัวพงศกร.
ชื่อผู้แต่งนิพนธ์ พัวพงศกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2551.
เลขเรียกHC21 น236 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง60 ปี เศรษฐกิจไทย 60 ปี เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ / บรรณาธิการ ปกป้อง จันวิทย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
เลขเรียกHC445.Z9E47 .ห25 2551,330.9593 ม246ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 บทเรียนเศรษฐกิจชุมชน [จุลสาร] / สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง80 ปี นาวานำทิศ เศรษฐกิจไทย / หอการค้าไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หอการค้าไทย, [2555]
เลขเรียกHB71 ป818 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา