Found: 48  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ธรรมศาสตร์วินัย" ทางการเงินการคลังที่แท้จริง และ กรณีศึกษาฟองสบู่ทางการเงินที่เกิดขึ้นในโลก / ปรีช...
ชื่อผู้แต่งปรีชา สุวรรณทัต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559
เลขเรียกHJ9135 ป46 2559,343.5930 ป469ธ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรมของพุทธศาสนิกชน ตำบลบ่อแดง อำเภอทิงพระ จังหวัดสงขลา ...
ชื่อผู้แต่งพระใบฎีกาณรงค์ฤทธิ์ จิตฺตสุโภ (จิตร์ภักดี)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556
เลขเรียกอ 294.304 ณ229ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของศาสนาแ...
ชื่อผู้แต่งสมพร เทพสิทธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมชายการพิมพ์, 2550.
เลขเรียกHC445 ส265ก 2550,330.9593 ส 189 ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง = Management administration following moral...
ชื่อผู้แต่งวิรัช วิรัชนิภาวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โฟรเพช, 2550.
เลขเรียกJF1351 ว689,658.4 ว37ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้พุทธธรรมที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศราฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน กรณีศึกษา : บ้านแม่สารบ...
ชื่อผู้แต่งพระอภิวิชญ์ มาลาจำปี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555.
เลขเรียก294.3 พ145ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวพุทธเพื่อสะท้อนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในบริษ...
ชื่อผู้แต่งกิตติชัย สุธาสิโนบล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2555.
เลขเรียก372.13028 ก673ก 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์เชิงปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง / พระมหาประทีป พรมสิทธิ์
ชื่อผู้แต่งพระมหาประทีป พรมสิทธิ์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพระพุทธศาสนาเถรวาท = An Analytical Study of Sufficiency ...
ชื่อผู้แต่งพระอธิการมงคล ยโสธโร (หาญชาติ)
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
เลขเรียกอ 330.128 ม114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดสันโดษในพระพุทธศาสนาเถรวาทกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง = A Comparative study of...
ชื่อผู้แต่งเสาวพงษ์ ยมาพัฒน์ 2499-.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
เลขเรียกBQ4570.ส62 ส75 2552
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเกษตร : เกษตรวิถีธรรม วิถีไทย / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2551.
เลขเรียกBQ4570.A35 ก439 2551,174.963 ก439
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการทุจริต / สมพร เทพสิทธา
ชื่อผู้แต่งสมพร เทพสิทธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ.ธรรมสาร จำกัด, 2550.
เลขเรียก330.9593 ส265ก 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการทุจริต / สมพร เทพสิทธา
ชื่อผู้แต่งสมพร เทพสิทธา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนอริยมรรค, 2549.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ส265 2549,330.9593 ส265ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการทุจริต / สมพร เทพสิทธา.
ชื่อผู้แต่งสมพร เทพสิทธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนอริยมรรค, 2548.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ส4ก 2548,330.9593 ส265ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเดินตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยแก้ปัญหาความยากจนและการทุจริต / โดย สมพร เทพสิทธา.
ชื่อผู้แต่งสมพร เทพสิทธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์, 2546.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ส43,338.9593 ส265ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้หลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในการจัดการป่าวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดตราด / วิทยานิพนธ...
ชื่อผู้แต่งชลพรรษ ดวงนภา
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 294.30133 ช44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา