Found: 2,067  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"พิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง" : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / วีระพันธ์ จันทร์หอม
ชื่อผู้แต่งวีระพันธ์ จันทร์หอม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกส.ร. 005.74 ว3711พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วิธีโปรโมตเว็บ / ศุภชัย สุขะนินทร์
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สุขะนินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
เลขเรียกTK5105.888 ศ684,658.82 ศ684ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 Q\&A Web แก้สารพัดปัญหาการสร้างและดูแลเว็บไซต์ / ธงชัย ฤทธิบุญไชย.
ชื่อผู้แต่งธงชัย ฤทธิบุญไชย.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2553.
เลขเรียกTK5105.8885.D74 ธ26 2553,005.369 ธ117ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง200 Tips & tricks [electronic resource]
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เจเนซิส มีเดียคอม, ปีลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2001.
เลขเรียกQA76.76.W56 ส472
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3DS max animation basic / สุชีพ วงษ์ตาแสง
ชื่อผู้แต่งสุชีพ วงษ์ตาแสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เน็ตดีไซน์ , 2553.
เลขเรียกTR897.7 ส763ส,006.693 ส763ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง500 เคล็ดไม่ลับนักท่องเว็บ = 500 cool tips for web surfer / ชัชพรรณ คล่องพิทยาพงษ์, ดวงมาลัย คล่องดี
ชื่อผู้แต่งชัชพรรณ คล่องพิทยาพงษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สารสาร มาร์เก็ตติ้ง, 2544.
เลขเรียกTK5105.888 ช353ห 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง52 ไอเดียเด็ดโปรโมตเว็บให้รวย Google / โดย Jon Smith ; [แปล] เรียบเรียงโดย วิสารัท ทองประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งSmith, Jon.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
เลขเรียกTK5105.888 ส313,006.76 ส313
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง5200 web / รวบรวมโดย เอกเทพ ภักดีศิริมงคล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดีไอที, 2546.
เลขเรียก004.678 ห531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[ดรีมวีเวอร์ 3 และคอร์สบิลเดอร์] = Dreamweaver 3 and coursebuilder / กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, กุลชน รั...
ชื่อผู้แต่งกิตติ ภักดีวัฒนะกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2544.
เลขเรียก004.67 ก73ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องActive Server page [electronic resource] / w3schools.
ชื่อผู้แต่งw3schools.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ม.ป.พ], [254-].
เลขเรียกTK5105.8885.A26 ด6อeb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องActive server pages ASP.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : DiD International, [254-]
เลขเรียกTK5105.8885.A26 อ937
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องActive server pages และแอพพลิเคชันฐานข้อมูลสำหรับอินเทอร์เนต / สัจจะ จรัสรุ่งรวีวร, สมพร จิวรสกุล.
ชื่อผู้แต่งสัจจะ จรัสรุ่งรวีวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, [2542]
เลขเรียกQA76.625 ส547อ 2541?,005.276 ส548อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา