Found: 5  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนเมือง: ประวัติศาสตร์ล้านนาสมัยใหม่ (พ.ศ. 2317-2553) / ธเนศวร์ เจริญเมือง.
ชื่อผู้แต่งธเนศวร์ เจริญเมือง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ศูนย์สร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่, 2554.
เลขเรียกDS588.N6 ธ286ค 2554,390.09593 ธ285ค2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาพสะท้อนสังคมและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์ ในเรื่องสั้นของ นิมิตร ภูมิถาวร / เรณู มหาวนา
ชื่อผู้แต่งเรณู มหาวนา
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียกPN3055 ร765ภ 2529,895.9183 ร 836 ภ 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัชรยานตันตระในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากหลักฐานทางโบราณคดี / จิรัสสา คชาชีวะ.
ชื่อผู้แต่งจิรัสสา คชาชีวะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559.
เลขเรียกBQ8912.4 จ6ว 2559,294.3925 จ3711ว 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลากมิติประชาธิปไตยไทย : รวมบทความและปาฐกถาทางวรรณกรรม / รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ และคณะ.
ชื่อผู้แต่งรื่นฤทัย สัจจพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คมบาง, 2559.
เลขเรียกJQ1745 ร7ห 2559,895.91301 ห411 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดสัจนิยมในเรื่องสั้นของประชาคม ลุนาชัย / สารนิพนธ์ ของ วันวิสาข์ เจริญ.
ชื่อผู้แต่งวันวิสาข์ เจริญ.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 808.83101 ว63น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา