Found: 455  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 คำถามเรื่องบ้านกับสถาปนิกไทย / โดย ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.
ชื่อผู้แต่งยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2543.
เลขเรียกTH4813 .ย54 2543,690.24 ย53ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง[งาน]มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 9-15 พฤศจิกายน 2540 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี / สำนักงานคณะก...
ชื่อผู้แต่ง[งาน]มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ (ครั้งที่ 12 : 2540 : ชลบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2541.
เลขเรียก394.6 ง319ง 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHome / ศราวุธ จินตชาติ เรื่องและภาพ.
ชื่อผู้แต่งศราวุธ จินตชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2552 -
เลขเรียกNA7115 .ศ456,728 ศ169ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องLanna colonial : a return to elegance / Vicom Kittirattanachai
ชื่อผู้แต่งVicom kittirattanachai
พิมพลักษณ์Chiang Mai : Within Books, 2012
เลขเรียกNA7435.ห7 ว62 2555,N 709.5936 V639L
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนทัศน์เรือนกาแลเพื่อการออกแบบอาคารท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ = The paradigm of Lanna traditi...
ชื่อผู้แต่งสุจธิดา ศรีอรุณ.
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้นคว้าวิจัยเรื่องสถาปัตยกรรมพื้นบ้านชาวนา / โสภณ จงสมจิต.
ชื่อผู้แต่งโสภณ จงสมจิต.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทรงไทย ของตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง / อนันต...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ เขียวสวาส
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประกวดแบบบ้านพักอาศัย "บ้านเราถิ่นเรา"/ บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เพื่อนพิมพ์, 2533.
เลขเรียก728.0593 บ225
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการ เรื่อง หมู่บ้านและเรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7-9 มกราคม 2528 ณ ศูนย์การ...
ชื่อผู้แต่งหมู่บ้าน และเรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2528 : ปัตตานี)
พิมพลักษณ์ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2529.
เลขเรียก728.09593 ห16ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประดิษฐ์บ้านเรือนไทยภาคกลางจำลองจากเยื่อกระดาษถุงปูนซีเมนต์ / นัชทพร ตะบูนเพชร.
ชื่อผู้แต่งนัชทพร ตะบูนเพชร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , 2552.
เลขเรียกผ 110185 น384
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้กระบวนการอะนาไลติคไฮราคีสำหรับการประเมินเบื้องต้นของเทคโนโลยีสะอาด / คมสันต์ อกนิษฐ์เ...
ชื่อผู้แต่งคมสันต์ อกนิษฐ์เสนีย์
พิมพลักษณ์2548.
เลขเรียกNA7435.Z9L6 จ246,วพ 628 ค152ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกสร้างบ้านเรือนไทย / โดย กรแก้ว ลิขิตประคอง.
ชื่อผู้แต่งกรแก้ว ลิขิตประคอง.
พิมพลักษณ์2511.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรสู่ชุมชนยั่งยืน ชองชาวไทยมุสลิมบริเวณรอบทะเลสาบสงขลา / ปิยาภรณ์ อรมุต จิฬา ...
ชื่อผู้แต่งปิยาภรณ์ อรมุต จิฬา แก้วแพรก ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2553.
เลขเรียก728ป 362 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาโปรแกรมออกแบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับบ้านทรงไทย = A STRUCTURAL DESIGN PACKAGE FOR PRE...
ชื่อผู้แต่งกานต์ แถวสามารถ
พิมพลักษณ์2551.
เลขเรียกTH4818.C6 ก432ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา