Found: 246  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดื่มสุราของกลุ่มวัยรุ่นที่ศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษา = Drinking of alcohol among adolescents in...
พิมพลักษณ์[ชลบุรี] : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2538.
เลขเรียกHV5600.55 ก451 2538,641.210711 ก451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตามพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาภาคใต้ / สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, หัวหน้าโครงการ ...
ชื่อผู้แต่งสาวิตรี อัษณางค์กรชัย
พิมพลักษณ์สงขลา : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545
เลขเรียกHV5824.Y68 ส65 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการป้องกันและควบคุมการใช้สารเสพติดในนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในโรงเรียนมัธยม 6 แห่ง จังหวัดเ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532.
เลขเรียกHV5824.Y68 ก491,WM270 ก491 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพนันที่แฝงในงานวัด : กระบวนการการเปลี่ยนสภาพของกิจกรรมงานวัดและผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมการเล่นพนัน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558.
เลขเรียก363.42 ก492 2558 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมการใช้สารเสพติดในโรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด อำเ...
ชื่อผู้แต่งสัญญา สนทอง
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 362.29 ส62ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่นิยมใช้ความรุนเรงในจังหวัดอุดรธานี = [text] = The deve...
พิมพลักษณ์อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2556
เลขเรียกวจ 362.7 ก493
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของเยาวชนชายในสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก โดยใช้กิจกรร...
ชื่อผู้แต่งพาฝัน อารีมา
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกวจ 155.5 พ63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ เจตคติและพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับเ...
ชื่อผู้แต่งปุณมนัสพงศ์ ปุณประเสริฐ
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกวจ 333.72 ป73ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาจริยธรรมของเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา / สุพิศ จันทรบุตร
ชื่อผู้แต่งสุพิศ จันทรบุตร
พิมพลักษณ์2544.
เลขเรียก370.114 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยง / โดย สายฤดี วรก...
ชื่อผู้แต่งสายฤดี วรกิจโภคาทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
เลขเรียก305.23 ส26ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยง : รายงานการวิจัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
เลขเรียกHQ799.T5 ก64 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจต่อการมีพฤติกรรมเสี่ยง : รายงานการวิจัย ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551.
เลขเรียก305.23 ก494
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นตอนต้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ : การขับเคลื่อนร่วมกันร...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.
เลขเรียกHQ35 ก494,Res Rep W 20.5 ว274ฟก 2548,ส.ร. 305.235 ว274ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและครอบครัวกลุ่มเสี่ยงเครือข่ายนาโพธิ์ บ้านแมดอย่างมีส่วนร่วม : รายงานวิจัยฉบั...
ชื่อผู้แต่งจักเรศ อิฐรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552
เลขเรียกส.ร. 305.235 จ111ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา