Found: 370  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องImproving Hybrid Rice Seed Production by Better Understanding of Diversity in the breeding System an...
ชื่อผู้แต่งSansanee jamjod.
พิมพลักษณ์[Chiang Mai : Chiang Mai University], B.E 2553 [2010]
เลขเรียกSB191.R5 S229
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกพันธุ์ผักและเทคโนโลยีการผลิตผัก = Varietel selection of vegetables and production techno...
ชื่อผู้แต่งเกษม พิลึก.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2533.
เลขเรียก635 ก785ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาดสำหรับเเพาะปลูกในประเทศไทย = The selection and pr...
ชื่อผู้แต่งธำรงศิลป โพธิสูง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534.
เลขเรียก633.1747 ธ558ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที...
ชื่อผู้แต่งนริศ ยิ้มแย้ม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกภน 633.18 น173กส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง : รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที...
ชื่อผู้แต่งนริศ ยิ้มแย้ม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559
เลขเรียกภน 633.187 น173ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์และทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์แบบมีสัญญาผูกพันในจัง...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร โฉมประดิษฐ์
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียก631.531 ส46ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว: กรณีศึกษาศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลใหม่นาเพียง อำ...
ชื่อผู้แต่งเชษฐา แหล่ป้อง.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556
เลขเรียก633.18 ช723ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตัดสินใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 17 จังหวัดขอนแก...
ชื่อผู้แต่งวรีพร ใบลาศน์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบความแม่นยำของเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์แบบต่างๆ = Determination of Accuracy of Different...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทดสอบพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเพื่อการพัฒนาชุมชน : รายงานการวิจัย = Yield tri...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ พรสุริยา.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียก635.67221 ป452ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : การผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจั...
ชื่อผู้แต่งนิวัฒน์ มาศวรรณา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกHD2080.55 น65 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : การผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจั...
ชื่อผู้แต่งนิวัฒน์ มาศวรรณา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกส.ร. 338.1 น3711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด : มาตรฐานสินค้าเกษตร = Good Agricultural...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารนานาชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560
เลขเรียกHD9016.T5 มกษ 4407-2559,633.15 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว = Good agricultural practices for rice seed / สำนั...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557.
เลขเรียกSB191.R5 ก469 2557,สร 634 ม435ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์บริสุทธิ์จากพืชสมุนไพรร่วมกับเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์ในการควบคุมเชื้อก...
ชื่อผู้แต่งจุฬารัตน์ อุดมศิลป์
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 633.18 จ75ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา